Vína  Domény  Pater NosterNaše originální vína jsou vyráběna v limitovaných sériích. Jsou chráněna  obchodní značkou Pater Noster  a vlastním číselným kódem, který je evidován v případě prodeje u všech jakostních tříd  vín Domén Pater Noster


Primitivní vína Pater Noster jsou čistými víny Boží přízně. Jejich výroba vychází z historických zkušeností a navrací nás zpět do doby, kdy podíl lidského faktoru na přípravě vína byl nedominantní. Naší filozofií je respekt k rostlinám, které vnímáme jako živé bytosti, s ohledem na jejich přirozené vlastnosti. Vinohrad není v žádné z fází svého růstu chemicky ošetřován a stejná pravidla platí i ve výrobě a archivaci našich vín. Pro hnojení a ošetřování révy využíváme výhradně vlastní organická hnojiva a námi vyrobené přírodní postřiky.


Les vins primitifs Pater Noster 

sont des vins purs de la faveur de Dieu. Leur production est basée sur l'expérience historique et nous ramène à une époque où la part du facteur humain dans l'élaboration du vin n'était pas dominante. Notre philosophie est le respect des plantes, que nous percevons comme des êtres vivants au regard de leurs propriétés naturelles. Le vignoble ne subit aucun traitement chimique à aucun stade de son développement, et les mêmes règles s'appliquent à l'élaboration et à l'archivage de nos vins. Nous utilisons exclusivement nos propres engrais organiques et sprays naturels fabriqués par nos soins pour fertiliser et entretenir les vignes.

Primitive Pater Noster wines 

are pure wines of God's favor. Their production is based on historical experience and takes us back to a time when the share of the human factor in the preparation of wine was not dominant. Our philosophy is respect for plants, which we perceive as living beings with regard to their natural properties. The vineyard is not chemically treated at any stage of its growth, and the same rules apply to the production and archiving of our wines. We exclusively use our own organic fertilizers and natural sprays made by us to fertilize and care for the vines.


První jakostní stupeň vín Domény Pater Noster je kategorie Noble Margue. Tu připravujeme celkem v pěti variantách.

Le premier niveau de qualité des vins du Domaine Pater Noster est la catégorie Noble Margue. Ici, nous préparons un total de cinq variantes.

The first quality level of Pater Noster Domain wines is the Noble Margue category. Here we prepare a total of five variants.


PATER NOSTER NOBLE MARGUE

Vína naší Domény jsou připravována podle filozofie, vylučující použití nepřírodních hnojiv a postřiků i ošetřování rostlin v jejich vegetačním i klidovém období, použití síření během prvotní výroby vína stejně jako vyuužití všech nepřírodních úkonů k úpravě jeho stability, kyselosti, sladkosti a čirosti. 

Hrozny pro všechny jakostní stupně vín Domény Pater Noster jsou ručně odzrněny, přebrány, myty, lisovány a při jejich kvašení je využíváno výhradně spontánní kvašení.

Vína jsou připravena v bílé a růžové barvě.
Doba zrání na vlastních divokých kvasinkách je pět až sedm měsíců. 
Vína jsou určena k prodeji v následujícím roce po lahvování. 

Procentuální podíl této významné jakostní skupiny vín  na celkové produkci Domén Pater Noster se pohybuje kolem  40%. 


Les vins de notre Domaine sont élaborés selon une philosophie qui exclut l'utilisation d'engrais et de sprays non naturels lors du traitement des plantes en période végétative et de repos et le recours à la sulfuration lors de la production initiale du vin, ainsi que le recours à toutes actions non naturelles. pour ajuster sa stabilité, son acidité, sa douceur et sa clarté. Les raisins de tous les grades de qualité des vins du Domaine Pater Noster sont égrappés manuellement, cueillis, lavés, pressés et une fermentation exclusivement spontanée est utilisée pendant leur fermentation.

Les vins sont élaborés en blanc et en rosé.

La période de maturation sur nos propres levures sauvages est de cinq mois.

Les vins sont destinés à la vente l'année suivante après la mise en bouteille.

La part en pourcentage de cet important groupe de vins de qualité dans la production totale du Domen Pater Noster est de l'ordre de 40 %.

The wines of our Domaine are prepared according to a philosophy that excludes the use of unnatural fertilizers and sprays when treating plants in their vegetative and resting periods and the use of sulphurization during the initial production of wine, as well as the use of all unnatural actions to adjust its stability, acidity, sweetness and clarity. Grapes for all quality grades of Domaine Pater Noster wines are manually destemmed, picked, washed, pressed, and exclusively spontaneous fermentation is used during their fermentation.

The wines are prepared in white and rosé.

The maturation period on our own wild yeast is five months.

The wines are intended for sale in the following year after bottling.

The percentage share of this important quality group of wines in the total production of Domen Pater Noster is in the range of 40%.

Průvodce ročníky 

Ročník u této jakostní kategorie vín není sledován.

Guide annuel

Le millésime n'est pas suivi pour cette catégorie de qualité.

Year guide

The vintage is not tracked for this quality category.


Víno Domén Pater Noster Noble Margue z pohledu sommeliera

Ideální teplota pro servis v období od měsíce října do dubna  je 14°C

Ideální teplota pro servis v období od měsíce května do září je 10°C

Vína před servisem nedoporučujeme dekantovat.

Ideální volba pro kamarádství s pokrmy je žitný chléb s lehce pikantním olejem, čerstvé broskve a studený kdoulový rosol.

Ideální horizont spotřeby je do pěti let.

Le vin du Domaine Pater Noster Noble Margue vu par un sommelier

La température idéale de service entre octobre et avril est de 14°C.

La température idéale de service entre mai et septembre est de 10°C.

Nous vous déconseillons de décanter les vins avant le service.

Le pain de seigle à l'huile légèrement épicée, aux pêches fraîches et à la gelée de coings froide est le choix idéal pour les accords mets.

L'horizon de consommation idéal va jusqu'à cinq ans.

Domaine Pater Noster Noble Margue wine from a sommelier's point of view


The ideal temperature for service in the period from October to April is 14°C

The ideal temperature for service in the period from May to September is 10°C

We do not recommend decanting the wines before service.

Rye bread with slightly spicy oil, fresh peaches and cold quince jelly is the ideal choice for food pairing.

The ideal consumption horizon is up to five years.

Pater Noster Noble Margue 2022

PATER NOSTER NOBLE MARGUE 2022

Durée de vieillissement du vin en levures sauvages avant mise en bouteille : 5 mois

Les raisins du millésime 2022 ont été récoltés le 9 septembre

Le titre alcoométrique du millésime 2022 est de 13%

Le vin est élaboré à 100% à partir du cépage Solaris

Les vins sont vendus uniquement à notre vignoble. Envoyer du vin de cette qualité n'est pas possible.

PATER NOSTER NOBLE MARGUE 2022

Doba zrání vína při výrobě na divokých kvasinkách před lahvováním  je 5 měsíců

Hrozny pro ročník 2022 byly sklizeny 9.září

Obsah alkoholu ročníku 2022 je 13%

Víno je vyrobeno 100% z odrůdy Solaris

Vína jsou prodávána pouze na našem vinohradu. Zasílání vína této jakosti není možné.

PATER NOSTER NOBLE MARGUE 2022

Aging period of the wine in wild yeast production before bottling: 5 months

The grapes for the 2022 vintage were harvested on September 9

The alcohol content of the 2022 vintage is 13%

The wine is made 100% from the Solaris variety

Wines are sold only at our vineyard. Sending wine of this quality is not possible.

Pater Noster Noble Margue Classique 2022


PATER NOSTER NOBLE MARGUE CLASSIGUE 2022

Durée de vieillissement du vin avant mise en bouteille : 7 mois

Les raisins du millésime 2022 ont été récoltés du 9 septembre au 9 novembre.
Le titre alcoométrique du millésime 2022 varie de 13 à 16%
Le vin est élaboré à partir des cépages Solaris, Lipovina et Muscat blanc.


Les vins sont vendus uniquement à notre vignoble. Envoyer du vin de cette qualité n'est pas possible.


PATER NOSTER NOBLE MARGUE CLASSIGUE 2022

Doba zrání vína před lahvováním je  7 měsíců.

Hrozny pro ročník 2022 byly sklízeny od 9.září do 9.listopadu.

Obsah alkoholu ročníku 2022 se pohybuje v rozmezí od 13 do 16%

Víno je vyrobeno z odrůd Solaris, Lipovina a Muscat blanc.

Vína jsou prodávána pouze na našem vinohradu. Zasílání vína této jakosti není možné.

PATER NOSTER NOBLE MARGUE CLASSIGUE 2022

Aging period of the wine before bottling: 7 months

The grapes for the 2022 vintage were harvested from September 9 to November 9.

The alcohol content of the 2022 vintage ranges from 13 to 16%

The wine is made from Solaris, Lipovina and Muscat blanc varieties.

Wines are sold only at our vineyard. Sending wine of this quality is not possible

Pater Noster Noble Margue Rosé 2022

PATER NOSTER NOBLE MARGUE ROSÉ 2022

Durée de vieillissement du vin avant mise en bouteille : 7 mois

Teneur en alcool : 13%

Le vin est le résultat de l'assemblage de 73% de moût de cépage Solaris (la vendange a eu lieu le 9 septembre, et le vin jeune après la première aération a été assemblé avec 17% de moût de cépage Merlot (la vendange a eu lieu le 22 octobre lorsque les raisins atteint la maturité maximale).

Les vins sont vendus uniquement à notre vignoble. Envoyer du vin de cette qualité n'est pas possible.

PATER NOSTER NOBLE MARGUE ROSÉ 2022


Doba zrání vína před lahvováním je 7 měsíců.

 Obsah alkoholu: 13%

Víno je výsledkem scelení 73% moštu odrůdy Solaris ( sběr proběhl 9. září a mladé víno po prvním provzdušnění bylo sceleno s 27% moštu odrůdy Merlot ( sběr proběhl 22 října, kdy hrozny dosáhly maximální zralosti).

Vína jsou prodávána pouze na našem vinohradu. Zasílání vína této jakosti není možné.

PATER NOSTER NOBLE MARGUE ROSÉ 2022

Aging period of the wine before bottling: 7 months

Alcohol content: 13%

The wine is the result of blending 73% must of the Solaris variety (picking took place on September 9, and the young wine after the first aeration was blended with 17% must of the Merlot variety (picking took place on October 22 when the grapes reached maximum maturity).

Wines are sold only at our vineyard. Sending wine of this quality is not possible.

Víno Domén Pater Noster Noble Margue Rosé 2022 z pohledu sommeliera

Ideální teplota pro servis v období od měsíce října do dubna je 12°C

Ideální teplota pro servis v období od měsíce května do září je 9°C

Vína před servisem nedoporučujeme dekantovat.

Ideální volba pro kamarádství s pokrmy je čerstvá meruňka přelitá horkou čokoládou

Ideální horizont spotřeby je do dvou let od lahvování

Vin Domaine Pater Noster Noble Margue Rosé 2022 du point de vue du sommelier


La température idéale de service entre octobre et avril est de 12°C.

La température idéale de service entre mai et septembre est de 9°C.

Nous vous déconseillons de décanter les vins avant le service.

Un choix idéal pour l'amitié avec la nourriture est un abricot frais garni de chocolat chaud.

L'horizon idéal de consommation se situe dans les deux ans suivant la mise en bouteille.

Domaine Pater Noster Noble Margue Rosé 2022 wine from the sommelier's point of view


The ideal temperature for service in the period from October to April is 12°C

The ideal temperature for service in the period from May to September is 9°C

We do not recommend decanting the wines before service.

An ideal choice for friendship with food is a fresh apricot topped with hot chocolate.

The ideal consumption horizon is within two years of bottling.

Druhý  jakostní stupeň vín Domény Pater Noster je kategorie Selection. Tu připravujeme celkem ve třech variantách z odrůd Solaris, Muscat blanc a Lipovina.

Le deuxième niveau de qualité des vins du Domaine Pater Noster est la catégorie Sélection. Ici, nous préparons un total de trois variantes des variétés Solaris, Muscat blanc et Lipovina.


The second quality level of Domaine Pater Noster wines is the Selection category. Here we prepare a total of three variants from the Solaris, Muscat blanc and Lipovina varieties.

Průvodce ročníky

                                              Pater Noster Selection Solaris

2019 ******  2020 ****  2021 *******  2022 ********

                                             Pater Noster Selection Lipovina

2022 ****

                                            Pater Noster Selection Muscat blanc

2019 ******** 2020 ********* 2021 **** 2022 ****

Guide annuel

Pater Noster Sélection Solaris

2019 ******

2020****

2021 *******

2022 ********

Pater Noster Selection Lipovine

2022****

Pater Noster Selection Muscat blanc

2019 ********

2020 *********

2021****

2022****

Year guide

Pater Noster Selection Solaris

2019 ******

2020****

2021 *******

2022 ********

Pater Noster Selection Lipovina

2022****

Pater Noster Selection Muscat blanc

2019 ********

2020 *********

2021****

2022****

Pater Noster Selection Solaris 2022

PATER NOSTER SÉLECTION SOLARIS 2022

Durée de vieillissement du vin avant mise en bouteille : 7 mois

Durée de vieillissement du vin en bouteille avant vente : 5 mois 

Degré alcoolique : 16%

Les vendanges ont eu lieu le 22 octobre 2021

La part en pourcentage de cette catégorie de qualité dans la production totale de l'année 2022 était de 26 %.

Nous envoyons le vin commandé en utilisant les services de la Poste tchèque. Ce service est payant. Les vins sont emballés dans une boîte Air spéciale spécialement préparée pour protéger la bouteille des dommages pendant le transport.

PATER NOSTER SELECTION SOLARIS 2022

Doba zrání vína před lahvováním je 7 měsíců.

Doba zrání vína v lahvi před prodejem je 5 měsíců. 

Obsah alkoholu: 16%

Sběr hroznů proběhl 22.října 2021

Procentuální podíl této jakostní kategorie na celkové produkci ročníku 2022 činil 26 %.

Objednané víno zasíláme s využitím služeb České pošty. Tato služba je zpoplatněna. 

Vína jsou balena do speciálního boxu Air připraveného proti poškození lahve dopravou.

PATER NOSTER SELECTION SOLARIS 2022

Aging period of the wine before bottling: 7 months

Aging period of the wine in the bottle before sale: 5 months 

Alcohol content: 16%

The grape harvest took place on October 22 2021

The percentage share of this quality category in the total production of the year 2022 was 26%.

We send the ordered wine using the services of the Czech Post. This service is subject to a fee. The wines are packed in a special Air box specially prepared to protect the bottle from damage during transport.

Víno Domén Pater Noster Selection Solaris 2022 z pohledu sommeliera

Ideální teplota pro servis v období od měsíce října do dubna je 14°C

Ideální teplota pro servis v období od měsíce května do září je 12°C

Vína před servisem nedoporučujeme dekantovat.

Ideální volba pro kamarádství s pokrmy je horký opečený toust s petrželkovým máslem.

Ideální horizont spotřeby je do pěti let od lahvování.

Le vin Domaine Pater Noster  Sélection Solaris 2022 du point de vue d'un sommelier


La température idéale de service entre octobre et avril est de 14°C.

La température idéale de service entre mai et septembre est de 12°C.

Nous vous déconseillons de décanter les vins avant le service.

Le choix idéal pour l'amitié avec la nourriture est un pain grillé chaud au beurre de persil.

L'horizon idéal de consommation se situe dans les cinq ans suivant la mise en bouteille.

Domaine Pater Noster  Selection Solaris 2022 wine from a sommelier's point of view


The ideal temperature for service in the period from October to April is 14°C

The ideal temperature for service in the period from May to September is 12°C

We do not recommend decanting the wines before service.

The ideal choice for friendship with food is hot toast with parsley butter.

The ideal consumption horizon is within five years of bottling.

Pater Noster Selection Lipovina 2022

PATER NOSTER SÉLECTION LIPOVINE 2022

Durée de vieillissement du vin avant mise en bouteille : 6 mois

Durée de vieillissement du vin en bouteille avant vente : 3 mois

Teneur en alcool : 14%

Les raisins ont été vendangés le 25 octobre 2021

La part en pourcentage de cette catégorie de qualité dans la production totale de l'année 2022 était de 3 %.

Nous envoyons le vin commandé en utilisant les services de la Poste tchèque. Ce service est payant. Les vins sont emballés dans une boîte Air spéciale préparée contre les dommages causés à la bouteille pendant le transport.

LE MILLÉSIME 2022 EST LE PREMIER LORSQUE CE VIN EST MISE EN VENTE.

PATER NOSTER SELECTION LIPOVINA 2022

Doba zrání vína před lahvováním je  6 měsíců.

Doba zrání vína v lahvi před prodejem  jsou 3 měsíce. 

Obsah alkoholu: je 14%

Sběr hroznů proběhl 25.října 2021

Procentuální podíl této jakostní kategorie na celkové produkci ročníku 2022 činil 3 %. Objednané víno zasíláme s využitím služeb České pošty. Tato služba je zpoplatněna.  Vína jsou balena do  speciálního boxu Air připraveného proti poškození lahve dopravou.

ROČNÍK 2022 JE PRVNÍM ,KDY JE TOTO VÍNO ZAŘAZENO DO PRODEJE.

PATER NOSTER SELECTION LIPOVINA 2022

Aging period of the wine before bottling: 6 months

Aging period of the wine in the bottle before sale: 3 months

Alcohol content: 14%

The grapes were harvested on October 25, 2021

The percentage share of this quality category in the total production of the year 2022 was 3%.

We send the ordered wine using the services of the Czech Post. This service is subject to a fee. The wines are packed in a special Air box prepared against damage to the bottle during transport.

VINTAGE 2022 IS THE FIRST WHEN THIS WINE IS LISTED FOR SALE.

Pater Noster Selection Muscat blanc 2022

PATER NOSTER SÉLECTION MUSCAT BLANC 2022

Durée de vieillissement du vin avant mise en bouteille : 7 mois

Durée de vieillissement du vin en bouteille avant vente : 12 mois

Teneur en alcool : 13%

Les raisins ont été vendangés le 5 octobre 2021

Nous envoyons le vin commandé en utilisant les services de la Poste tchèque. Ce service est payant. Les vins sont emballés dans une boîte Air spéciale spécialement préparée pour protéger la bouteille des dommages pendant le transport.

La part en pourcentage de cette catégorie de qualité dans la production totale de l'année 2022 était de 10 %.

Les vins issus du cépage Muscat blanc sont parmi les plus prestigieux de notre Domaine et bénéficient d'un intérêt exceptionnel de la clientèle.

PATER NOSTER SELECTION MUSCAT BLANC 2022

Doba zrání vína před lahvováním je 7 měsíců.

Doba zrání vína v lahvi před prodejem: je 12 měsíců.

Obsah alkoholu: 13%

Sběr hroznů proběhl 5.října 2021

Objednané víno zasíláme s využitím služeb České pošty. Tato služba je zpoplatněna. Vína jsou balena do speciálního boxu Air speciálně připravovaného proti poškození lahve dopravou.

Procentuální podíl této jakostní kategorie na celkové produkci ročníku 2022 činil 10 %.

Vína vyrobena z odrůdy Muscat blanc patří na naší Doméně k těm nejprestižnějším a těší se mimořádnému zájmu zákazníků.

PATER NOSTER SELECTION MUSCAT BLANC 2022

Aging period of the wine before bottling: 7 months

Aging period of the wine in the bottle before sale: 12 months

Alcohol content: 13%

The grapes were harvested on October 5, 2021

We send the ordered wine using the services of the Czech Post. This service is subject to a fee. The wines are packed in a special Air box specially prepared to protect the bottle from damage during transport.

The percentage share of this quality category in the total production of the year 2022 was 10%.

Wines made from the Muscat blanc variety are among the most prestigious in our Domaine and enjoy exceptional customer interest.

Třetí jakostní stupeň vín Domény Pater Noster je kategorie Exceptionnel. Tu připravujeme celkem ve dvou variantách z odrůd Solaris, Muscat blanc.

Le troisième niveau de qualité des vins du Domaine Pater Noster est la catégorie Exceptionnel. Ici, nous préparons un total de deux variantes des variétés Solaris, Muscat blanc.

The third quality level of Domaine Pater Noster wines is the Exceptionnel category. Here we prepare a total of two variants from the Solaris, Muscat blanc varieties.

Průvodce ročníky

Pater Noster Exceptionnel Solaris

2020 **********(top ročník)      2021 *********    2022 ****( zatím nehodnocen)


Pater Noster Exceptionnel Muscat blanc

2022 ****(zatím nehodnocen)

Guide annuel

Pater Noster Exceptionnel Solaris

2020 **********(meilleure année)

2021 **********

2022 ****( pas encore noté)

Pater Noster Exceptionnel Muscat blanc

2022 ****(pas encore noté)

Year guide

Pater Noster Exceptionnel Solaris

2020 **********(top year)

2021 *********

2022 ****( not rated yet)

Pater Noster Exceptionnel Muscat blanc

2022 ****(not rated yet)

Víno Domén Pater Noster Exceptionnel Solaris 2020 z pohledu sommeliera

Ideální teplota pro servis v období od měsíce října do dubna je 16°C

Ideální teplota pro servis v období od měsíce května do září je 14°C

Vína před servisem nedoporučujeme dekantovat.

Ideální volba pro kamarádství s pokrmy je přezrálý medový meloun posypaný sýrem roguefort.

Ideální horizont spotřeby je do deseti let od lahvování.

Vin Domaine Pater Noster Exceptionnel Solaris 2020 du point de vue du sommelier


La température idéale de service entre octobre et avril est de 16°C.

La température idéale de service entre mai et septembre est de 14°C.

Nous vous déconseillons de décanter les vins avant le service.

Le melon miel trop mûr saupoudré de fromage roguefort est un compagnon alimentaire idéal.

L'horizon idéal de consommation se situe dans les dix ans suivant la mise en bouteille.

Domaine Pater Noster Exceptionnel Solaris 2020 wine from the sommelier's point of view


The ideal temperature for service in the period from October to April is 16°C

The ideal temperature for service in the period from May to September is 14°C

We do not recommend decanting the wines before service.

Overripe honeydew melon sprinkled with roguefort cheese is an ideal food companion.

The ideal consumption horizon is within ten years of bottling.

PATER NOSTER EXCEPTIONNEL "FLEUR DE FOUGÉRE" SOLARIS 2022

PATER NOSTER EXCEPTIONALNEL "FLEUR DE FOUGÉRE" SOLARIS 2022

La durée de vieillissement du vin avant la mise en bouteille est de 9 mois.

La durée de vieillissement du vin après la mise en bouteille est de 12 mois.

 La teneur en alcool est de 18%

Le rendement en moût de baies surmûries est de 25%

Le moût est fermenté avec les baies pendant 48 heures.

La part en pourcentage de cette catégorie de qualité de la variété Solaris dans la production totale de l'année 2022 était de 14 %.

Le vin commandé est livré par coursier personnel à votre adresse sur tout le territoire de la République tchèque. Il n'y a pas de frais pour ce service. Il est envoyé à l'étranger par service de messagerie.

PATER NOSTER EXCEPTIONNEL "FLEUR DE FOUGÉRE" SOLARIS 2022

Doba zrání vína před stáčením je 9 měsíců.

Doba zrání vína po stočení do lahve je 12 měsíců. 

Obsah alkoholu je 18%

Výtěžnost moštu z přezrálých bobulí je 25%

Mošt je fermentován s bobulemi 48 hodin.

Procentuální podíl této jakostní kategorie z odrůdy Solaris na celkové produkci ročníku 2022 činil 14 %.

Objednané víno doručuje osobní kurýr na Vaší adresu po celém území České republiky. Tato služba není zpoplatněna. Do zahraničí je zasíláno kurýrní službou.

PATER NOSTER EXCEPTIONALNEL "FLEUR DE FOUGÉRE" SOLARIS 2022

The aging period of the wine before bottling is 9 months.

The aging period of the wine after bottling is 12 months. 

Alcohol content is 18%

The yield of must from overripe berries is 25%

The must is fermented with the berries for 48 hours.

The percentage share of this quality category from the Solaris variety in the total production of the year 2022 was 14%.

The ordered wine is delivered by a personal courier to your address throughout the territory of the Czech Republic. There is no charge for this service. It is sent abroad by courier service.

PATER NOSTER EXCEPTIONNEL "FLOWER OF FOUGERE" MUSCAT BLANC 2022

PATER NOSTER EXCEPTIONALNEL "FLEUR DE FOUGERE" MUSCAT BLANC 2022

La durée de vieillissement du vin avant la mise en bouteille est de 9 mois.

La durée de vieillissement du vin en bouteille est de 12 mois.

La teneur en alcool est de 19%

Le moût a été fermenté uniquement avec la purée des baies récoltées pendant 60 heures.

La part en pourcentage de cette catégorie de qualité de vin issu du cépage Muscat blanc dans la production totale de l'année 2022 était de 5 %.

Le vin commandé est livré par coursier personnel à votre adresse sur tout le territoire de la République tchèque. Il n'y a pas de frais pour ce service. Nous envoyons des vins à l'étranger par service de messagerie.

PATER NOSTER EXCEPTIONNEL "FLOWER OF FOUGERE" MUSCAT BLANC 2022

Doba zrání vína před lahvováním je 9 měsíců.

Doba zrání vína v lahvi je 12 měsíců.

Obsah alkoholu je 19 %

Mošt byl fermentován pouze s rmutem z přebraných bobulí 60 hodin.

Procentuální podíl této jakostní kategorie vína vyrobeného z odrůdy Muscat blanc na celkové produkci ročníku 2022 činil 5 %.

Objednané víno doručuje osobní kurýr na Vaší adresu po celém území České republiky. Tato služba není zpoplatněna. Do zahraničí zasíláme vína kurýrní službou.

PATER NOSTER EXCEPTIONALNEL "FLOWER OF FOUGERE" MUSCAT BLANC 2022

The aging period of the wine before bottling is 9 months.

The aging period of the wine in the bottle is 12 months.

Alcohol content is 19%

The must was fermented only with the mash from the collected berries for 60 hours.

The percentage share of this quality category of wine made from the Muscat blanc variety in the total production of the year 2022 was 5%.

The ordered wine is delivered by a personal courier to your address throughout the territory of the Czech Republic. There is no charge for this service. We send wines abroad by courier service

Čtvrtý jakostní stupeň vín Domény Pater Noster je kategorie INRI. Tu připravujeme celkem ve dvou variantách z odrůd Solaris, Muscat blanc.


Le quatrième niveau de qualité des vins du Domaine Pater Noster est la catégorie INRI. Ici, nous préparons un total de deux variantes des variétés Solaris, Muscat blanc.

The fourth quality level of Domaine Pater Noster wines is the INRI category. Here we prepare a total of two variants from the Solaris, Muscat blanc varieties.

Průvodce ročníky

Pater Noster INRI Solaris

2021 **********(top ročník)   2022( zatím nehodnocen)

Pater Noster INRI Muscat blanc

2022 ****(zatím nehodnocen)

Guide annuel

Pater Noster INRI Solaris

2021 **********(meilleure année)

2022 (pas encore noté)

Pater Noster INRI Muscat blanc

2022 ****(pas encore noté)

Year guide

Pater Noster INRI Solaris

2021 **********(top year)

2022 (not yet rated)

Pater Noster INRI Muscat blanc

2022 ****(not rated yet)

Víno Domén Pater Noster INRI Solaris 2021 z pohledu sommeliera

Ideální teplota pro servis v období od měsíce října do dubna je 16°C

Ideální teplota pro servis v období od měsíce května do září je 14°C

Vína před servisem nedoporučujeme dekantovat.

Ideální volba pro kamarádství s pokrmy je čokoládová pěna na plátku vyzrálé meruňky.

Ideální horizont spotřeby je do patnácti let od lahvování.

Le vin Domaine Pater Noster INRI Solaris 2021 du point de vue du sommelier


La température idéale de service entre octobre et avril est de 16°C.

La température idéale de service entre mai et septembre est de 14°C.

Nous vous déconseillons de décanter les vins avant le service.

Le choix idéal pour accompagner les repas est la mousse au chocolat sur une tranche d'abricot mûr.

L'horizon idéal de consommation se situe dans les quinze ans suivant la mise en bouteille

Domaine Pater Noster INRI Solaris 2021 wine from the sommelier's point of view


The ideal temperature for service in the period from October to April is 16°C

The ideal temperature for service in the period from May to September is 14°C

We do not recommend decanting the wines before service.

The ideal choice for companionship with food is chocolate mousse on a slice of ripe apricot.

The ideal consumption horizon is within fifteen years of bottling

Pater Noster INRI Solaris 2021

PATER NOSTER INRI SOLARIS 2021

La durée de vieillissement du vin avant la mise en bouteille est de 12 mois.

La durée de vieillissement du vin après mise en bouteille est de 12 mois

La teneur en alcool est de 21%

Les raisins du cépage Solaris sont surmûris à la récolte et commencent à se ratatiner.Le rendement en moût est de 15%.

La teneur en sucre est de 33%.

Les vendanges ont eu lieu le 31 octobre

La part en pourcentage de cette catégorie de qualité dans la production totale de l'année 2021 était de 6 %.

Le vin commandé est livré par coursier personnel à votre adresse sur tout le territoire de la République tchèque. Il n'y a pas de frais pour ce service. Nous envoyons des vins à l'étranger en utilisant le service de messagerie. 

PATER NOSTER INRI SOLARIS 2021

Doba zrání vína před stáčením je 12 měsíců.

Doba zrání vína po nalahvování je 12 měsíců

Obsah alkoholu je 21%

Hrozny odrůdy Solaris jsou při sklizni přezrálé a počínají se scvrkávat Výtěžnost moštu je 15%.

Obsah cukru je 33%.

Sklizeň proběhla 31.října

Procentuální podíl této jakostní kategorie na celkové produkci ročníku 2021 činil 6 %.

Objednané víno doručuje osobní kurýr na Vaší adresu po celém území České republiky. Tato služba není zpoplatněna. 

Do zahraničí zasíláme vína s využitím kurýrní služby.

PATER NOSTER INRI SOLARIS 2021

The aging period of the wine before bottling is 12 months.

The aging period of the wine after bottling is 12 months

Alcohol content is 21%

The grapes of the Solaris variety are overripe when harvested and begin to shrivel. The must yield is 15%.

The sugar content is 33%.

The harvest took place on October 31

The percentage share of this quality category in the total production of the year 2021 was 6%.

The ordered wine is delivered by a personal courier to your address throughout the territory of the Czech Republic. There is no charge for this service. We send wines abroad using the courier service.

Pater Noster INRI Muscat blanc 2022 


PATER NOSTER INRI MUSCAT BLANC 2022

La durée de vieillissement du vin avant la mise en bouteille est de 10 mois.

La durée de vieillissement du vin après la mise en bouteille est de 12 mois.

La teneur en alcool est de 25%

Les raisins destinés à l'élaboration de ce vin ont été récoltés le 9 novembre.

Le rendement du moût est de 12%

La fermentation sur les baies a duré 72 heures.

La part en pourcentage de cette catégorie de qualité dans la production totale de l'année 2022 était de 5 %.

Le vin commandé est livré par coursier personnel à votre adresse sur tout le territoire de la République tchèque. Il n'y a pas de frais pour ce service. Nous envoyons des vins à l'étranger via un service de messagerie.

PATER NOSTER INRI MUSCAT BLANC 2022

Doba zrání vína před  lahvováním je 10 měsíců.

Doba zrání vína po nalahvování je 12 měsíců.

Obsah alkoholu je 25%

Sklizeň hroznů pro výrobu tohoto vína proběhla 9.listopadu.

Výtěžnost moštu je 12%

Fermentace na bobulích trvala 72 hodin.

Procentuální podíl této jakostní kategorie na celkové produkci ročníku 2022 činil 5 %.

Objednané víno doručuje osobní kurýr na Vaší adresu po celém území České republiky. Tato služba není zpoplatněna. Do zahraničí vína zasíláme s využitím kurýrní služby.

PATER NOSTER INRI MUSCAT BLANC 2022

The aging period of the wine before bottling is 10 months.

The aging period of the wine after bottling is 12 months.

Alcohol content is 25%

The grapes for the production of this wine were harvested on November 9.

The must yield is 12%

Fermentation on the berries lasted 72 hours.

The percentage share of this quality category in the total production of the year 2022 was 5%.

The ordered wine is delivered by a personal courier to your address throughout the territory of the Czech Republic. There is no charge for this service. We send wines abroad using a courier service.

Pátý jakostní stupeň vín Domény Pater Noster je kategorie NECTAR. Tu připravujeme zatím v jediné variantě z odrůdy Solaris

Le cinquième niveau de qualité des vins du Domaine Pater Noster est la catégorie NECTAR. Nous le préparons actuellement dans la seule variante de la variété Solaris.

The fifth quality level of Domaine Pater Noster wines is the NECTAR category. We are currently preparing this in the only variant from the Solaris variety.


Víno Domén Pater Noster Nectar Solaris 2022 z pohledu sommeliera

Ideální teplota pro servis při využití vína ve složitém menu jako aperitivu 8°C.

Ideální teplota pro servis při využití vína ve složitém menu  jako digestivu je 16°C

Vína před servisem nedoporučujeme dekantovat.

Ideální volba pro kamarádství s pokrmy je chřestový krém či sýrový dort s drcenými vlašskými ořechy.

Ideální horizont spotřeby je do dvaceti let od lahvování.

Vin Domaine Pater Noster Nectar Solaris 2022 du point de vue du sommelier


La température idéale de service lors de l'utilisation du vin dans un menu complexe à l'apéritif est de 8°C.

La température idéale de service lors de l'utilisation du vin dans un menu complexe en digestif est de 16°C.

Nous vous déconseillons de décanter les vins avant le service.

La crème d'asperges ou le gâteau au fromage avec des noix concassées sont un choix idéal pour l'amitié avec la nourriture.

L'horizon idéal de consommation se situe dans les vingt ans suivant la mise en bouteille.

Domaine Pater Noster Nectar Solaris 2022 wine from the sommelier's point of view


The ideal temperature for service when using wine in a complex menu as an aperitif is 8°C.

The ideal temperature for service when using wine in a complex menu as a digestif is 16°C

We do not recommend decanting the wines before service.

Asparagus cream or cheese cake with crushed walnuts is an ideal choice for friendship with food.

The ideal consumption horizon is within twenty years of bottling.

Pater  Noster Nectar Solaris 2022

PATER NOSTER NECTAR SOLARIS 2022

Le vieillissement du vin Diba avant la mise en bouteille est de 11 mois.

Le vieillissement du vin Diba en bouteille est de 24 mois.

La teneur en alcool est de 19%

Les raisins ont été laissés dans le vignoble pour être attaqués par une moisissure noble (Botrytis cinerea) et atteindre un extrait élevé, du sucre, mais ne manquent pas d'acide (influence bénéfique du climat dans les contreforts des Montagnes de Fer).

Le vin n'est élaboré que les années exceptionnelles où le climat est propice à l'apparition de moisissures nobles. Depuis 2016, il s'agit du premier phénomène plus massif provoqué par un mois de septembre 2022 pluvieux et un mois d'octobre 2022 ensoleillé, lorsque les températures ont atteint des valeurs supérieures à 25°C.

La microlocalisation d'Ostrov est un lieu rare pour l'élaboration de ce vin extraordinaire. L'année 2022 à partir de cette position est cachée sous les nombres 9,10, 11,12,13,14,15,27.

Le vin commandé est livré par coursier personnel à votre adresse sur tout le territoire de la République tchèque. Ce service est gratuit et nous envoyons du vin à l'étranger par messagerie.

PATER NOSTER NECTAR SOLARIS 2022

Diba zrání vína před stáčením je 11 měsíců.

Diba zrání vína v lahvi je 24 měsíců.

Obsah alkoholu je 19%

Hrozny byly ponechány na vinohradu k napadení ušlechtilou plísní( Botrytis cinerea) a dosahují vysokého extraktu, cukru, ale nepostrádají kyseliny ( blahodárný vliv počasí podhůří Železných hor).

Víno je připravováno pouze ve výjimečných letech kdy je počasí příhodné pro výskyt ušlechtilé plísně. Od roku 2016 se jedná o první masivnější výskyt který byl zapříčiněn deštivým zářím 2021 a slunečným říjnem 2021 kdy teploty dosahovaly i hodnot nad 25°C.

Raritní poloha pro přípravu tohoto mimořádného vína je mikropoloha Ostrov. Ročník 2022 z této polohy je ukryt pod čísly 9,10, 11,12,13,14,15,27.

Objednané víno doručuje osobní kurýr na Vaší adresu po celém území České republiky. Tato služba není zpoplatněna.

Do zahraničí víno zasíláme s využitím kurýrní služby.

PATER NOSTER NECTAR SOLARIS 2022

Diba wine aging before bottling is 11 months.

Diba wine aging in the bottle is 24 months.

Alcohol content is 19%

The grapes were left in the vineyard to be attacked by a noble mold (Botrytis cinerea) and reach a high extract, sugar, but do not lack acid (beneficial influence of the weather in the foothills of the Iron Mountains).

The wine is prepared only in exceptional years when the weather is suitable for the occurrence of noble mold. Since 2016, this is the first more massive occurrence, which was caused by rainy September 2022 and sunny October 2022, when temperatures reached values above 25°C.

The Ostrov microlocation is a rare location for the preparation of this extraordinary wine. The year 2022 from this position is hidden under the numbers 9,10, 11,12,13,14,15,27.

The ordered wine is delivered by a personal courier to your address throughout the territory of the Czech Republic. There is no charge for this service. We send wine abroad using a courier service.

Výroba vína Pater Noster

VÍNO PATER NOSTER SE VYRÁBÍ PRIMITIVNÍM ZPŮSOBEM (PRIMITIVNÍ ZNAČÍ NÁVRAT KE KOŘENŮM A PŘÍRODNÍM PROCESŮM). TO ZNAMENÁ ŽE  PODÍL PŮDY, ZDRAVÍ HROZNŮ A PSYCHICKÁ POHODA VINOHRADNÍKOVA TVOŘÍ 80% ÚSPĚCHU .SAMOTNÁ VÝROBA PROBÍHÁ ORIGINÁLNÍM ZPŮSOBEM A JE NENAPODOBITELNÁ (NE SNAD MECHANICKY), ALE PŘÍSTUPEM KE ZPRACOVÁNÍ HROZNŮ A JEDNOTLIVÝM ROSTLINÁM.  PROTOŽE JSME MALÁ VINOHRADNICKÁ VÝMĚRA JE NAŠÍ JEDINOU CESTOU K ÚSPĚCHU ŠPIČKOVÁ KVALITA.

ZDRAVÁ RECYKLACE

VŠE CO SE NA VINOHRADU URODÍ SE VRACÍ V RŮZNÝCH FORMÁCH ZPĚT A TO I PODLE MÍSTA SVÉHO PŮVODU.PODLOM, ZÁLISTKY, LETNÍ ZELENÝ ŘEZ, SPADANÉ LISTÍ, MATOLINY, POPEL Z JARNÍHO ŘEZU. TO VŠE JE VELMI CENNÝM MATERIÁLEM PRO STRUKTURU A KVALITU PŮDY VE VINOHRADU.

DIVOKÉ KVAŠENÍ

DIVOKÉ KVASINKY SE VYSKYTUJÍ NA JEDNOTLIVÝCH BOBULÍCH RÉVY A SPOLEHLIVĚ ZAJIŠŤUJÍ DOKONALÝ PRŮBĚH KVAŠENÍ NAŠICH VÍN. ŽÁDNÉ "UŠLECHTILÉ" KVASINKY NIKDY PŘI VÝROBĚ PATER NOSTER NEPOUŽIVÁME. PRO JEJICH ROZŠIŘOVÁNÍ HMYZEM JSOU PONECHÁNY VYBRANÉ HROZNY K "NAOČKOVÁNÍ" DALŠÍCH.

ZÁKLAD JE PRVOTŘÍDNÍ MATERIÁL

HROZNŮM JE U NÁS VĚNOVÁNA, HNED PO PŮDĚ, NEJVĚTŠÍ PÉČE. JSOU SKLÍZENY V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH, NA PLACHTY NASKLÁDÁNY K ODLEŽENÍ. POZDĚJI ŠETRNĚ A RUČNĚ MYTY, ZBAVENY TŘAPIN A PŘEBRÁNY. LISOVÁNÍ SE PROVÁDÍ VÝHRADNĚ RUČNÍ A MOŠT ZŮSTÁVÁ V KONTAKTU S BOBULEMI  24 AŽ 60 HODIN. PŘI LISOVÁNÍ DOSAHUJEME PRŮMĚRNOU VÝTĚŽNOSTI MOŠTU CCA 40%.TENTO ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ HROZNA JE JEDINOU MOŽNOSTÍ K ZÍSKÁNÍ ŠPIČKOVÉHO MOŠTU BEZ HOŘČIN , OLEJNATÝCH KAPEK, CHLOROFYLOVÉ ZELENĚ A ZNÁMEK PLÍSNĚ V CHUTI. JINÝ ZPŮSOB SI NELZE ANI TECHNICKY PŘEDSTAVIT A JE MOŽNO JEJ PROVÁDĚT POUZE U SKUPINY ZCELA VYJÍMEČNÝCH VÍN.

PŘÍRODNÍ CYKLY VE ZRÁNÍ MOŠTŮ A MLADÉHO VÍNA

TEPLOTA JE UDRŽOVÁNA KOMPAKTNĚ S OHLEDEM NA ROČNÍ OBDOBÍ. NIKTERAK JI NEREGULUJEME S VYJÍMKOU MRAZIVÝCH DNÍ KDY SE ZRÁNÍ PODPORUJE TEMPEROVÁNÍM VZDUCHU ČISTÝM DŘEVEM V KRBU. MLADÁ VÍNA SE BĚHEM VÝVOJE JEDNOU MĚSÍČNĚ PROVZDUŠNÍ ALE JSOU PRAVIDELNĚ SENZORICKY KONTROLOVÁNA. PŘEDEVŠÍM KVALITA VRSTVY KVASINEK NA KTERÝCH VYZRÁVAJÍ JE HODNOCENA V CHUTI A VŮNI.

SLADKÁ VÍNA ZE ČTVRTÉ PROBÍRKY HROZNŮ

MOŠT Z TĚCHTO PŘEZRÁLÝCH HROZNŮ PROKVAŠUJE I NĚKOLIK MĚSÍCŮ. PRŮBĚH JEHO VÝVOJE JE NAPROSTO ODLIŠNÝ OD OSTATNÍCH VÍN S NIŽŠÍ CUKERNATOSTÍ HROZNŮ.NEPROBÍHÁ V NĚM BOUŘLIVÉ KVAŠENÍ A PRAKTICKY NEDOCHÁZÍ ANI K ZAKALENÍ MOŠTU PO PŘIROZENÉ SEDIMENTACI.TATO VÍNA MOHOU VYZRÁVAT I DESETR MĚSÍCŮ PROTOŽE JSOU DODRŽOVÁNY TEPLOTY PŘÍRODNÍCH ROČNÍCH CYKLŮ.

SCELOVÁNÍ NOBLE MARGUE

PŘED SCELOVÁNÍM VÍNA PRO KATEGORII NOBLE MARGUE DOCHÁZÍ K MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.MLADÁ VÍNA JSOU SCELENA PO 5.MĚSÍČNÍM ZRÁNÍ I S KVASINKAMI NA KTERÝCH VYZRÁVALA A PONECHÁNY JEDEN MĚSÍC K PROMÍSENÍ CHUTÍ VE VELKÝCH DEMIŽONECH. Z TĚCH JSOU PAK STÁČENA DO LAHVÍ A VRSTVA KVASINEK, KTERÁ ZBUDE NA DNĚ, TVOŘÍ ZÁKLAD PRO VÝROBU NAŠÍ ŠPIČKOVÉ VÍNOVICE S OZNAČENÍM V50 A V64. TA JE BOHUŽEL, ZATÍM, V TOMTO STÁTĚ, NEPOVOLENA K PRODEJI.

PATER NOSTER SELECTION

VÝROBA TOHOTO VÍNA JE LUXUSNÍ PRÁCIČKA. POKUD SE PODAŘÍ SKLIDIT HROZNY PRO PŘÍPRAVU TĚCHTO ČISTÝCH ODRŮDOVÝCH VÍN( A TĚM JE VĚNOVÁNA MIMOŘÁDNÁ PÉČE A NĚKOLIKA STUPŇOVÁ PROBÍRKA), JE MOŠT A MLADÉ VÍNO PONECHÁNO NA KVASINKÁCH 5 MĚSÍCŮ. PRO ZACHOVÁNÍ ODRŮDOVÉHO CHARAKTERU A ZÁROVEŇ PŘÍJEMNÉ KYSELINY SE SKLIZEŇ ROZDĚLÍ DO NĚKOLIKA OBDOBÍ. PODÍL HROZNA RŮZNÝCH STUPŇŮ ZRALOSTI JE ROZHODUJÍCÍM ALE PŘÍSNĚ STŘEŽENÝM TAJEMSTVÍM JEHO PRVOTŘÍDNÍ JAKOSTI A NEZVYKLÉ LEHKOSTI.

PATER NOSTER EXCEPTIONNEL

VÍNO SE ŘADÍ K NEJŠPIČKOVĚJŠÍM A NEJKVALITNĚJŠÍM VÍNŮM KTERÉ SE DAJÍ NA PULTECH EVROPSKÝCH VINOTÉK ZAKOUPIT. MÁ PŘED SEBOU SLÁVU JENŽ PŘIPADNE POUZE JEDINÉMU VÍTĚZI ( JAK PRAVÍ KLASIK). JE DŮKAZEM ŽE ČESKÁ VINAŘSKÁ OBLAST JE ÚZEMÍM KDE SE RODÍ HROZNY PRO VÍNA SVĚTOVÉHO VÝZNAMU ( NAVAZUJEME TÍM S PÝCHOU NA ČESKOU HISTORICKOU VINAŘSKOU TRADICI). TAJEMSTVÍ JEHO KVALITY JE SPOJNICÍ MEZI BOŽÍ PŘÍZNÍ, PÍLÍ, PEČLIVOSTÍ A VZTAHEM MEZI ČLOVĚKEM A ROSTLINOU.

PATER NOSTER INRI

Víno je vrcholem práce na vinohradu a mezi řadou vín Pater Noster zaujímá zcela prestižní a výjimečné postavení. Již svojí adjustací vzbuzuje patřičný respekt a já se velmi těším jak se na jeho jakosti a chuti bude projevovat dlouhý proces zrání. Několik degustací, které již proběhly, ukazuje jeho neuvěřitelně dlouhý chuťový potencionál a víno je doporučeno k vypití minimálně po pěti letech zrání.


PATER NOSTER NECTAR

Botritický skvost jenž se vyrábí zcela v návaznosti na přírodou řízený  výskyt ušlechtilé plísně Botritis cinerea na přezrálých hroznech. Víno prokvasí do sucha po ročním zrání a ve výsledku v chuti připomíná oříškovou chutí špičkové Sherry či Vin Jaune z Jury.

Production du vin Pater Noster

LE VIN PATER NOSTER EST PRODUIT DE MANIÈRE PRIMITIVE (PRIMITIVE SIGNIFIE UN RETOUR AUX RACINES ET AUX PROCESSUS NATURELS). CELA SIGNIFIE QUE LA PROPORTION DU SOL, LA SANTÉ DES RAISINS ET LE BIEN-ÊTRE MENTAL DU VIGNOBLE CONSTITUENT 80% DU SUCCÈS. LA PRODUCTION ELLE-MÊME EST TRAITÉE DE MANIÈRE ORIGINALE ET EST UNIQUE (PAS MÉCANIQUEMENT PEUT-ÊTRE), MAIS DANS L'APPROCHE DE LA TRAITEMENT DES RAISINS ET DES PLANTES INDIVIDUELLES. PARCE QUE NOUS SOMMES UN PETIT VIGNOBLE, LA QUALITÉ SUPÉRIEURE EST NOTRE SEUL MOYEN DE RÉUSSIR.

                                     RECYCLAGE SAIN

TOUT CE QUI EST PRODUIT DANS LE VIGNOBLE RETOURNE SOUS DIFFÉRENTES FORMES, MÊME SELON LE LIEU D'ORIGINE : SOL, PANNEAUX, COUPES VERTES D'ÉTÉ, FEUILLES TOMBÉES, MATOLINS, CENDRES DE COUPES DE PRINTEMPS. TOUT CELA EST UN MATÉRIEL TRÈS PRÉCIEUX POUR LA STRUCTURE ET LA QUALITÉ DES SOLS DU VIGNOBLE.

                               FERMENTATION SAUVAGE

LES LEVURES SAUVAGES SE TROUVENT SUR LES GRAISSES DE VIGNE INDIVIDUELLES ET ASSURENT DE MANIÈRE FIABLE LE PROCESSUS PARFAIT DE FERMENTATION DE NOS VINS. NOUS N'UTILISONS JAMAIS DE LEVURE « NOBLE » DANS LA PRODUCTION DU PATER NOSTER. POUR LEUR PROPAGATION PAR LES INSECTES, DES RAISINS SÉLECTIONNÉS SONT LAISSÉS POUR EN "INCOCULER" D'AUTRES.

            LA BASE EST UN MATÉRIAU DE PREMIÈRE CLASSE

JUSTE APRÈS LE SOL, LE PLUS GRAND SOIN EST ICI APPORTÉ AUX RAISINS. ILS SONT RÉCOLTÉS LE MATIN, EMPILÉS SUR TOILE POUR LA POSE. PLUS TARD DOUCEMENT ET LAVÉ À LA MAIN, RETIRÉ DES DRAINS ET PORTÉ. LE PRESSAGE EST EFFECTUÉ À LA MAIN UNIQUEMENT ET LE MOUT RESTE EN CONTACT AVEC LES BAIES PENDANT 24 À 60 HEURES. LORS DU PRESSURAGE, NOUS OBTENONS UN RENDEMENT MOYEN EN CIDRE D'ENVIRON 40 %. CETTE MÉTHODE DE TRAITEMENT DU RAISIN EST LA SEULE POSSIBILITÉ D'OBTENIR UN CIDRE DE PERFORMANCE SANS AMERT, SANS GOUTTES HUILEUSES, VERT DE CHLOROPHYLE ET SANS SIGNES DE MOISISSURE DANS LE GOÛT. UNE AUTRE MÉTHODE NE PEUT MÊME PAS ÊTRE IMAGINÉE TECHNIQUEMENT ET ELLE NE PEUT ÊTRE RÉALISÉE QUE AVEC UN GROUPE DE VINS COMPLÈTEMENT EXCEPTIONNELS.

       CYCLES NATURELS D'ÉLEVAGE DES RAISIN ET DES VINS           JEUNES

LA TEMPÉRATURE EST MAINTENUE COMPACTEMENT PAR RAPPORT À LA SAISON. NOUS NE LE RÉGLEMENTONS D'AUCUNE MANIÈRE SAUF LES JOURS DE GEL OÙ LE VIEILLISSEMENT EST SOUTENU PAR LA TEMPÉRATURE DE L'AIR AVEC DU BOIS PROPRE DANS LE CHEMINÉ. LES VINS JEUNES SONT AÉRÉS UNE FOIS PAR MOIS PENDANT L'ÉVELOPPEMENT, MAIS ILS SONT RÉGULIÈREMENT CONTRÔLÉS SENSORIQUEMENT. TOUT D'ABORD, LA QUALITÉ DE LA COUCHE DE LEVURE SUR LAQUELLE ELLES MAÎTRISENT EST ÉVALUÉE EN GOÛT ET EN ARÔME.

                 VIN DOUX DE LA QUATRIÈME VENDANGE

Le cidre de ces raisins trop mûrs part pendant plusieurs mois. SON PROCESSUS D'ÉLABORATION EST COMPLÈTEMENT DIFFÉRENT DES AUTRES VINS À FAIBLE TENEUR EN SUCRE DES RAISINS. IL NE SE DÉROULE PAS EN FERMENTATION VIOLENTE ET IL N'Y A PRATIQUEMENT PAS DE MAILLAGE DU MOÛT APRÈS LA SÉDIMENTATION NATURELLE. CES VINS PEUVENT ÊTRE VIEILLIS PENDANT DIX MOIS EN RAISON DES TEMPÉRATURES DE P DE CYCLES ANNUELS NATURELS.

                         FERMETURE NOBLE MARGUE

AVANT LE BROSSAGE DES VIN DE LA CATEGORIE NOBLE MARGUE, UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE SE PRODUIT : LES JEUNES VINS SONT BRILLÉS APRÈS 5 MOIS D'ÉLEVAGE AVEC LA LEVURE SUR LAQUELLE IL EST ÉLEVÉ ET LAISSÉS PENDANT UN MOIS POUR MÉLANGER LES ARÔMES EN GRANDS DÉMIJONS. CELLES-CI SONT ENSUITE MISE EN BOUTEILLE ET LA COUCHE DE LEVURE QUI RESTE AU FOND CONSTITUE LA BASE DE LA PRODUCTION DE NOTRE VIN DE RAISIN SUPÉRIEUR AVEC LES ÉTIQUETTES V50 ET V64. MALHEUREUSEMENT, IL N'EST PAS ENCORE AUTORISÉ À LA VENTE DANS CET ÉTAT.

                       SÉLECTION PATER NOSTER

LA PRODUCTION DE CE VIN EST UNE BUANDERIE DE LUXE. SI LES RAISINS POUR L'ÉLABORATION DE CES VINS DE CÉPAGE PUR SONT RÉCOLTÉS AVEC SUCCÈS (ET LEUR EXTRÊME SOIN ET PLUSIEURS NIVEAUX D'ÉCLAIRCISSAGE SONT APPORTÉS), LE MOÛT ET LE JEUNE VIN SONT LAISSÉS EN FERMENTATION PENDANT 5 MOIS. POUR PRÉSERVER LE CARACTÈRE VARIÉTAL ET EN MÊME TEMPS UNE ACIDITÉ AGRÉABLE, LA RÉCOLTE EST RÉPARTIE EN PLUSIEURS PÉRIODES. LA PROPORTION DE RAISINS DE DIFFÉRENTS STADES DE MÛRITÉ EST UNE DÉCISION MAIS LE SECRET STRICTEMENT GARDÉ DE SA QUALITÉ DE PREMIÈRE CLASSE ET DE LÉGÈRETÉ INhabituelle.

                    PATER NOSTER EXCEPTIONNEL

LE VIN EST PARMI LES VINS DE LA PLUS HAUTE ET DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ POUVANT ÊTRE ACHETÉS SUR LES ÉTAGÈRES DES MAGASINS DE VIN EUROPÉENS. IL A UNE GLOIRE DEVANT LUI QUI APPARTIENT À UN SEUL GAGNANT (COMME LE DIT LE CLASSIQUE). C'EST LA PREUVE QUE LA RÉGION VIGNOBLE TCHÈQUE EST UN TERRITOIRE OÙ SONT NÉS LES RAISINS POUR LES VINS D'IMPORTANCE MONDIALE (NOUS POURSUIVONS DONC FIÈREMENT LA TRADITION HISTORIQUE DU VIN-VIN TCHÈQUE). LE SECRET DE SA QUALITÉ EST LE LIEN ENTRE LA FAVEUR, LA DILIGENCE, LE SOIN DE DIEU ET LA RELATION ENTRE L'HOMME ET LA PLANTE.

                            PATER NOSTER INRI

Le vin est le summum du travail de la vigne et, parmi la gamme des vins Pater Noster, il occupe une place très prestigieuse et exceptionnelle. Son ajustement inspire déjà le respect et j'attends avec impatience de voir comment le long processus de maturation affectera sa qualité et son goût. Plusieurs dégustations déjà effectuées montrent son potentiel aromatique incroyablement long et il est recommandé de boire le vin après au moins cinq ans de vieillissement.

                         NECTAR PATER NOSTER

Un joyau botrytique entièrement produit grâce à l'apparition, contrôlée par la nature, de moisissures nobles sur les raisins trop mûrs. Le vin est fermenté à sec après un an de vieillissement et, par conséquent, sa saveur de noisette ressemble à celle du Xérès haut ou du Vin Jaune du Jura.

Production of Pater Noster wine

PATER NOSTER WINE IS PRODUCED IN A PRIMITIVE WAY (PRIMITIVE MEANS A RETURN TO THE ROOTS AND NATURAL PROCESSES). THIS MEANS THAT THE PROPORTION OF THE SOIL, THE HEALTH OF THE GRAPES AND THE MENTAL WELL-BEING OF THE VINEYARD MAKES UP 80% OF SUCCESS. THE PRODUCTION ITSELF IS PROCESSED IN AN ORIGINAL WAY AND IS UNIQUE (NOT MECHANICALLY PERHAPS), BUT IN THE APPROACH TO THE PROCESSING OF THE GRAPES AND INDIVIDUAL PLANTS. BECAUSE WE ARE A SMALL VINEYARD AREA, TOP QUALITY IS OUR ONLY WAY TO SUCCESS.

                                     HEALTHY RECYCLING

EVERYTHING PRODUCED IN THE VINEYARD COMES BACK IN DIFFERENT FORMS, EVEN ACCORDING TO THE PLACE OF ITS ORIGIN. BOTTOMS, PETALS, SUMMER GREEN CUTTING, FALLEN LEAVES, MATOLINS, ASHES FROM SPRING CUTTING. ALL OF THIS IS VERY VALUABLE MATERIAL FOR THE STRUCTURE AND QUALITY OF THE SOIL IN THE VINEYARD.

                                 WILD FERMENTATION

WILD YEASTS ARE FOUND ON INDIVIDUAL VINE BERRIES AND RELIABLELY ENSURE THE PERFECT PROCESS OF FERMENTATION OF OUR WINES. WE NEVER USE ANY "NOBLE" YEAST IN THE PRODUCTION OF PATER NOSTER. FOR THEIR SPREAD BY INSECTS, SELECTED GRAPES ARE LEFT TO "INCOCULATE" OTHERS.

                       THE BASE IS FIRST-CLASS MATERIAL

RIGHT AFTER THE SOIL, THE GREATEST CARE IS GIVEN TO THE GRAPES HERE. THEY ARE HARVESTED IN THE MORNING HOURS, STACKED ON CANVAS FOR LAYING. LATER GENTLY AND HAND WASHED, REMOVED OF DRAINS AND WEARED. PRESSING IS DONE BY HAND ONLY AND THE MUST REMAINS IN CONTACT WITH THE BERRIES FOR 24 TO 60 HOURS. DURING PRESSING, WE ACHIEVE AN AVERAGE YIELD OF CIDER OF APPROXIMATELY 40%. THIS METHOD OF GRAPE PROCESSING IS THE ONLY POSSIBILITY TO OBTAIN TOP-PERFORMED CIDER WITHOUT BITTERNESS, OILY DROPS, CHLOROPHYL GREEN AND SIGNS OF MOLD IN THE TASTE. ANOTHER METHOD CANNOT BE EVEN TECHNICALLY IMAGINED AND IT CAN ONLY BE PERFORMED WITH A GROUP OF COMPLETELY EXCEPTIONAL WINES.

 NATURAL CYCLES IN GRAPE AND YOUNG WINE     MATURATION

THE TEMPERATURE IS MAINTAINED COMPACTLY WITH RESPECT TO THE SEASON. WE DO NOT REGULATE IT IN ANY WAY EXCEPT ON FREEZING DAYS WHEN AGEING IS SUPPORTED BY TEMPERATURE OF THE AIR WITH CLEAN WOOD IN THE FIREPLACE. YOUNG WINES ARE AERATED ONCE A MONTH DURING DEVELOPMENT, BUT THEY ARE REGULARLY CHECKED SENSORICALLY. FIRST OF ALL, THE QUALITY OF THE LAYER OF YEAST ON WHICH THEY MATURE IS EVALUATED IN TASTE AND AROMA.

            SWEET WINE FROM THE FOURTH PICKING OF GRAPES

THE Cider FROM THESE OVERRIPE GRAPES LEAVES FOR SEVERAL MONTHS. THE COURSE OF ITS DEVELOPMENT IS COMPLETELY DIFFERENT FROM OTHER WINES WITH A LOWER SUGAR CONTENT OF GRAPES. IT DOES NOT TAKE PLACE IN VIOLENT FERMENTATION AND THERE IS PRACTICALLY NO TURNING OF THE MUST EVEN AFTER NATURAL SEDIMENTATION. THESE WINES CAN AGE FOR TEN MONTHS BECAUSE TEMPERATURES OF P OF NATURAL ANNUAL CYCLES.

                        NOBLE MARGUE CLOSING

BEFORE THE WINE FOR THE NOBLE MARGUE CATEGORY IS BRUSHED, AN EXTRAORDINARY EVENT HAPPENS. THE YOUNG WINES ARE BRUSHED AFTER 5 MONTHS OF MATURATION WITH THE YEAST ON WHICH IT AGED AND LEFT FOR ONE MONTH TO MIX THE FLAVORS IN LARGE DEMIJONS. THESE ARE THEN BOTTLED AND THE LAYER OF YEAST THAT REMAINS AT THE BOTTOM FORMES THE BASIS FOR THE PRODUCTION OF OUR TOP GRAPE WINE WITH THE LABELS V50 AND V64. UNFORTUNATELY, IT IS NOT YET ALLOWED FOR SALE IN THIS STATE.

                                    PATER NOSTER SELECTION

THE PRODUCTION OF THIS WINE IS A LUXURY LAUNDRY. IF THE GRAPES FOR THE PREPARATION OF THESE PURE VARIETAL WINES ARE SUCCESSFULLY HARVESTED (AND EXTREME CARE AND SEVERAL LEVELS OF THINNING ARE GIVEN TO THEM), THE MUST AND YOUNG WINE ARE LEFT ON THE FERMENT FOR 5 MONTHS. TO PRESERVE VARIETAL CHARACTER AND AT THE SAME TIME PLEASANT ACIDITY, THE HARVEST IS DIVIDED INTO SEVERAL PERIODS. THE PROPORTION OF GRAPES OF DIFFERENT STAGE OF RIPENESS IS A DECISION BUT STRICTLY GUARDED SECRET OF ITS FIRST-CLASS QUALITY AND UNUSUAL LIGHTNESS.

                    PATER NOSTER EXCEPTIONAL

THE WINE IS AMONG THE HIGHEST AND HIGHEST QUALITY WINES THAT CAN BE PURCHASED ON THE SHELVES OF EUROPEAN WINE SHOPS. HE HAS GLORY AHEAD OF HIM THAT BELONGS ONLY TO ONE WINNER (AS THE CLASSIC SAYS). IT IS PROOF THAT THE CZECH WINE REGION IS A TERRITORY WHERE GRAPES FOR WINES OF WORLD SIGNIFICANCE ARE BORN (THEREFORE WE ARE PROUDLY CONTINUING THE HISTORICAL CZECH WINE-WINE TRADITION). THE SECRET OF ITS QUALITY IS THE LINK BETWEEN GOD'S FAVOR, DILIGENCE, CARE AND THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND PLANT.

                          PATER NOSTER INRI

Wine is the pinnacle of work in the vineyard, and among the range of Pater Noster wines it occupies a very prestigious and exceptional position. Its adjustment already inspires due respect, and I am very much looking forward to how the long maturation process will affect its quality and taste. Several tastings that have already taken place show its incredibly long flavor potential, and the wine is recommended to drink after at least five years of aging.

                         PATER NOSTER NECTAR

A botrytic gem that is produced entirely as a result of the nature-controlled occurrence of noble mold on overripe grapes. The wine is fermented to dryness after a year of aging and as a result, its nutty flavor resembles top Sherry or Vin Jaune from the Jura.

Průvodce ročníky vína Pater Noster

Průvodce ročníky vína Pater Noster vám usnadní jejich nákup, především pro archivační účely za účelem finančního zhodnocení.
Průvodce ročníky je uveden a sledován pro vína jakostních tříd Selection, Exceptionnel, INRI a Nectar.

Výjimečnost toho či onoho roku se řídí podle následujících ukazatelů a je značena symbolem * či -

Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky ročníku jsou hodnoceny podle 

Výskytu květnových mrazů
Odkvetení bez deště
Délky slunečního svitu během roku v obou fázích života vinohradu
Termínu sběru hroznů pro jednotlivé jakostní tříd vín v návaznosti na přízeň počasí a stavu listů jednotlivých rostlin.

Zdravotní stav rostlin, listů a hroznů

Nízké teploty ve vegetačním období
Počet mrazivých dní v klidovém období pod 10°C
Dlouhotrvající deště v období kvetení
Mimořádná horka ve vegetačním období a počet dní s teplotou nad 30°C
Výskyt plísňových a houbových chorob
Živelnou pohromou na vinohradu

Guide des millésimes du vin Pater Noster

Le guide vintage Pater Noster vous facilitera l'achat, notamment à des fins d'archivage à des fins d'appréciation financière.

Le guide des millésimes est répertorié et suivi pour les vins des classes de qualité Sélection, Exceptionnel, INRI et Nectar.

Le caractère exceptionnel de telle ou telle année est régi par les indicateurs suivants et est marqué du symbole * ou -

Conditions climatiques

Les conditions climatiques de l'année sont évaluées selon

L'apparition des gelées de mai

Floraison sans pluie

Durées d'ensoleillement au cours de l'année dans les deux phases de la vie du vignoble

La date de cueillette des raisins pour les différentes classes de qualité des vins, en fonction des conditions météorologiques favorables et de l'état des feuilles des plantes individuelles.

État sanitaire des plantes, des feuilles et des raisins


Basses températures pendant la saison de croissance

Le nombre de jours de gel pendant la période de repos en dessous de 10°C

Pluies prolongées pendant la période de floraison

Chaleur extraordinaire pendant la saison de croissance et nombre de jours avec une température supérieure à 30°C

Apparition de maladies fongiques et fongiques

Une catastrophe naturelle sur le vignoble

Guide to Pater Noster wine vintages

The Pater Noster vintage guide will make it easier for you to purchase them, especially for archival purposes for financial appreciation.

The vintage guide is listed and followed for wines of the Selection, Exceptionnel, INRI and Nectar quality classes.

The exceptionality of this or that year is governed by the following indicators and is marked with the symbol * or -

                   Climate conditions

Climatic conditions of the year are evaluated according to

The occurrence of May frosts

Flowering without rain

Lengths of sunshine during the year in both phases of vineyard life

The date of picking grapes for individual quality classes of wines based on favorable weather and the condition of the leaves of individual plants.

Health status of plants, leaves and grapes


Low temperatures in the growing season

The number of frosty days in the rest period below 10°C

Prolonged rains during the flowering period

Extraordinary heat in the growing season and the number of days with a temperature above 30°C

Occurrence of fungal and fungal diseases

A natural disaster on the vineyard

NABÍDKA VÍNA PATER NOSTER VČETNĚ ARCHIVNÍCH ROČNÍKŮ 

Víno Pater Noster Noble Margue 2022

I když jsou vína řady Noble Margue první třídou v jakostním stupni vína Pater Noster jej jejich přípravě věnována náležitá péče.  Vína této jakostní skupiny jsou přímo ideální volbou pro první seznámení s "primitivními  přírodními víny"  z našeho vinohradu. U zákazníků se těší oblibě pro svojí neuvěřitelnou lehkost., hroznové  aroma a osvěžující kyselinku. Hrozny byly sklizeny 6.září 2022.  Mladá vína zrají po dobu 5 měsíců na vlastních divokých kvasinkách.  Vína nejsou samozřejmě sířena, stabilizována, a před stáčením filtrována stejně jako všechna vína Pater Noster. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.75 l Alc :13,2% Suché Číslo lahve : 00220 Ideální teplota pro servis v rozmezí 13-14°C

390,00 Kč

Víno Pater Noster 2021 Noble Margue

Velmi atraktivní a oblíbené víno pro návštěvníky našeho vinohradu. Ročník 2021 se vyznačuje pěknou kyselinkou, ovocnou dochutí a neuvěřitelně lahodným závěrem.  Jako u všech našich vín není víno nikterak školeno, sířeno, stabilizováno a ani filtrováno. Doba zrání od sklizně 6 měsíců. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.75 l Alc :13.8% Suché Číslo lahve :0100-0177 Ideální teplota pro servis v rozmezí 13-15°C

2 500,00 Kč

Víno Pater Noster Noble Margue 2020

Unikátní cuvéé hroznů z odrůd našeho vinohradu dosahující předepsané zralosti Vína zrají odděleně po dobu 5 měsíců na vlastních divokých kvasinkách. Vína nejsou sířena, stabilizována a před stáčením filtrována. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.75 l Alc :13,8% Suché Číslo lahve :0061 Ideální teplota pro servis v rozmezí 13-14°C

5 000,00 Kč

Víno Pater Noster archivní 2019 Noble Margue

Ročník 2019 byl mimořádně příhodný pro vyzrávání hroznů. Vína, která byla vybrána pro vytvoření "Ušlechtilé známky" ,dosahovala svojí jakostí vyšších statutů a tomu také odpovídá výsledek. Víno překvapí svojí lehkostí, dalo by se říci "závanu křídel motýlů" a je líbezné v napití, diskuzi a vzpomínkách a má překvapivě vysokou kyselinku. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.75 l Alc :12,5% Degustace pro kontrolu jakosti 2021 Číslo lahve : 0001 Číslo lahve : 0004 Číslo lahve   0019 Číslo lahve: 0023 Číslo lahve 0028 Číslo lahve: 0033 Číslo lahve 0040

15 000,00 Kč

Víno Pater Noster 2018 Noble Margue

Nenamíchatelná a nenapodobitelná chuťová skládačka několika odrůd nabízí překvapivou harmonii a líbezný rozměr při napití. Barva vína je zlatavá a jeho provokativní chuťový potenciál nutí konzumenty k další a další sklence při hledání básnických metafor k vyjádření svých pocitů. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.75 l Alc :16% Poslední kontrolní degustace 2022 Číslo lahve :0001 Tato lahev je svědectvím o snaze a přesvědčení o kvalitě českých vín  při zrodu legendární značky českého vinařství.

50 000,00 Kč

  Víno Pater Noster Noble Margue Rosé 2022

  Víno je ideální volbou pro osvěžení v horkých letních dnech. Zaujme svojí lehkostí, mírně nasládlou chutí, příjemnou kyselinkou s vůní letního zahradního  ovoce. Představy jsou, navíc, evokovány barevnou škálou odstínů jeho růžové barvy. Hrozny pro toto víno byly sklizeny 26.září 2022 a následně  kofermentovány v poměru 83 % odrůdy Solaris a 17% odrůdy Merlot.. Jako u všech našich vín není víno nikterak školeno, sířeno, stabilizováno a ani filtrováno. Doba zrání od sklizně 5 měsíců. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.50 l Alc :13 % Suché Číslo lahve :0040 Ideální teplota pro servis v rozmezí 13°C

  300,00 Kč

   Víno Pater Noster Selection Solaris 2022

   Mocné a obsažné víno s charakteristickou vůní přezrálých meruněk, nepostrádající velmi příjemnou kyselinku. Ročník 2022 byl prvním od zavedení systému 90 + 10 ( 10% procent tvoří botrytický materiál, pokud se na vybraných hroznech odrůdy Solaris ušlechtilá plíseň objeví.  Sběr hroznů proběhl 29.září 2022 Sběr botrytických hroznů proběhl 9.listopadu 2022 Obsah lahve 05 l Uzavřeno pod originálním korkem Obsah alc: 16% Číslo lahve : 00140 Suché

   690,00 Kč

   Vino Pater Noster 2021 Selection Solaris

   Ročník 2021 byl přátelským rokem nejen k vinařům, ale především k zákazníkům. Selection Solaris je příjemným a voňavým vínem. Jeho chuti dominuje mateřídouška a vyzrálé plody kdoulí. Je obohaceno velmi příjemnou kyselinkou a plnou chutí. Kombinací všech těchto atributů je zcela mimořádný zážitek pro všechny milovníky vín. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.50 l Alc : 17% Suché Číslo lahve :0030-0070

   1 500,00 Kč

   Víno Pater Noster Selection Solaris 2020

   Odrůda Solaris si s květnovou deštivou nadílkou roku 2020 poradila nad očekávání dobře. Výsledné víno si v chuti, tělu, vůni a hloubce nezadá s velkými Grand Cru jak je známe z francouzského vinařství. Navíc je obohaceno příjemnou kyselinkou a přes vysoký alkohol, ale příjemný pro pití jako u všech "neškolených" vín, nezapře místo svého původu. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.50 l Alc : 15,5% Suché Číslo lahve :0004

   3 500,00 Kč

    Víno Pater Noster Exceptionnel " Fleur de Fougére" Solaris 2022

    Klimatický bezproblémový ročník se podepsal na kvalitě tohoto nedostižného vína.  Mnohými ctiteli Domény Pater Noster je označováno za nejkompletnější víno z celé nabídky všech jakostních tříd.  Zlatavá barva, krásně formovaná postava, vanilko levandulové kořeníčko a dlouhý závěr v chuti jsou nejvyšší karty se kterými hraje o přízeň v silné konkurenci evropských špičkových vín. Potenciál se jeví nevyčerpatelným a víno svým zráním získává na kvalitě, chuťové dokonalosti a na ceně. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.50 l Alc : 17% Suché Číslo lahve :0070 až 0110    

    10 000,00 Kč

    Víno Pater Noster Exceptionnel " Fleur de Fougére" Solaris 2021

    Tělnaté, mocné, hutné, v napití obsažné víno zlatavé barvy patří k tomu nejlepšímu co se na vinařském trhu v posledních letech objevilo. Hravě předčí hutnost francouzských " grand cru" a upřímně řečeno, těžko lze hledat k sobě rovné. Pokud nesouhlasíte, ochutnejte a pak se můžete vyjádřit. Vzácné víno pro skutečné znalce ( a to se nezmiňujeme o způsobu jeho přípravy bez použití chemie pří ošetřování a výrobě). Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.375 l Alc : 18% Suché Číslo lahve :0010-0023

    14 000,00 Kč

    Víno Pater Noster Exceptionnel " Fleur de Fougére" Solaris 2020

    Odrůda Solaris dosáhla jako jediná v roce 2020 předepsané cukernatosti pro výrobu tohoto zcela mimořádného vína. Víno je obsažné a tělnaté s pěkným podílem kyseliny v chuti a dlouhým závěrem ve kterém mohou zdatní degustátoři napočítat celou škálu všemožných chuťových variací. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.375 l Alc : 18% Suché Číslo lahve : 004

    20 000,00 Kč

     Pater Noster INRI 2022 Solaris

     Víno této jakostní kategorie se řadí mezi top vína vyrobena na vinohradu Domény Pater Noster.. Inri je přesvědčivým důkazem o možnosti vyrobit špičkové víno s dlouhodobým potenciálem respektováním přírodních zákonů.  Od zahájení vegetačního období vybraných keřů vinné révy, přísnou selekci hroznů a roční zrání mladého vína s využitím výhradně spontánního kvašení se rodí víno svým významem přesahující hranice České republiky. Je nutno přidat poznámku že s tímto záměrem bylo také vyrobeno.  Výsledné víno boří letité mýty o nezbytnosti použití chemických látek pro výrobu vín nejvyšší jakosti.  Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.50 l Alc : 23% Suché Číslo lahve :0020-0044    

     5 000,00 Kč

     Pater Noster INRI 2021

     INRI je novinkou v naší nabídce a výsledek předčil i ta nejtajnější očekávání. Víno je plné, silné, vládne dlouhou dochutí, aromatem přezrálého medového melounu a zákazníkovi nabízí mimořádný chuťový zážitek. Uzavřeno speciálním originálním korkem pro dlouhodobé zrání. Obsah lahve: 0.2 l Suché Alc: 21% Teplota pro servis 16-19°C Číslo lahve: 0001-0019 Ideální rok pro rozvinutí a vychutnání potencionálu je u tohoto vína  v rozmezí 2025 až 2030

     7 000,00 Kč

      Vino Pater Noster Nectar 2022 Solaris Vinum Luminis

      Víno je vrcholem práce s dlouhodobou selekcí hroznů odrůdy Solaris a při jeho přípravě se využívají hrozny "čisté" a hrozny botrytické ( ty pochází z malého Grand cru Domény Pater Noster a jsou ukryta pod číselným označením 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 27.  Víno se po dlouhodobém zrání  proměnilo v opravdový chuťový zážitek který má nejblíže ke špičkovému Sherry Solera s tím rozdílem že není dolihováno. Náročnému milovníkovi a znalci vín nabízí ideální příležitost rozjímání nad právě začínajícím večerem při němž si vychutná onu neopakovatelně jemnou škálu chutí provázející toto prvotřídní víno které je přímo "královským" digestivem. Jako u všech našich vín není víno nikterak školeno, sířeno, stabilizováno a ani filtrováno. Doba zrání od sklizně 12 měsíců. Uzavřeno pod originálním korkem pro dlouhodobou archivaci Obsah lahve : 0.375 l Alc :21 % Suché Číslo lahve :0001-0025 Ideální teplota pro servis v rozmezí 16 až 18 °C

      11 000,00 Kč

       Víno Pater Noster Selection Muscat blanc 2022

       Že je Muscat blanc  "vlajkovou lodí" našeho vinohradu je již dlouhodobě známo. Ročník 2022 se vyznačuje nezvykle pikantní kyselinkou, výrazným aromatem charakteristickým pro tuto " královskou" odrůdu a neopakovatelnou něžností  s lehkostí motýlích křídel. Hrozny pro výrobu vína pocházejí z dvou probírek 9.září a 16.září 2022  kdy nedosahovaly ještě výrazně vysoké cukernatosti. Výsledné množství alkoholu tak bylo záměrně sníženo na 13%.  Víno vyzrávalo po spontánním kvašením 6 měsíců na vlastních divokých kvasinkách.  Nyní jej čeká roční zrání v lahvích do času jeho prodeje.  Uzavřeno pod originálním korkem Obsah láhve: 0,50l Alkohol: 13,2 % Suché Číslo láhve: 0034-0062

       1 500,00 Kč

       Víno Pater Noster Selection Muscat Blanc 2021

       Muscat blanc je stálice na našem vinařském nebi a stále více o své dominanci přesvědčuje spolehlivostí a vysokou kvalitou. Ročník 2021 je pikantní a výrazně aromatický s velmi příjemnou kyselinkou. Nejvíce mu prospívá teplota pro pití v rozmezí 16-18 °C. Teprve pak se otevře do netušených chutí bez popření příslušnosti k rodině nenapodobitelně aromatických odrůd, jejichž je Muškát jednoznačně králem.. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.50 l Alc : 14,5% Suché Číslo lahve : 0030-0040

       5 000,00 Kč

       Víno Pater Noster Selection Muscat Blanc 2020

       Muscat blanc je "vlajkovou lodí" naší vinice a také se mu v budoucnu dostane zasloužené pozornosti. Hrozny pro výrobu tohoto vína pocházejí z několika fází probírek hroznů. Jejich vysoký obsah cukru a dlouhé kvašení na vlastních kvasinkách přispívají ke vzniku mimořádného vína. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah láhve: 0,50l Alkohol: 14 % Suchý Číslo láhve: 0014                      

       10 000,00 Kč

       Víno Pater Noster Selection Muscat Blanc 2019

       Muscat blanc je přední odrůdou na našem vinohradu a víno ročníku 2019 je důkazem opodstatnění výsadního postavení této odrůdy mezi ostatními. Víno nabízí zcela nepopsatelný chuťový zážitek, líbeznou harmonii mezi kyselinou a cukrem, plnost a vůni které dominuje levandule, kdoule a někde v zpovzdálí listy uschlých lednových muškátů. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.50 l Alc : 13,9 % Číslo lahve : 0008 Číslo lahve : 0010 POSLEDNÍ DVĚ LAHVE TOHOTO ROČNÍKU V PRODEJI. MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST K OBOHACENÍ ARCHIVU A SAMOZŘEJMĚ VELMI DOBRÁ INVESTICE.

       25 000,00 Kč

        Víno Pater Noster Exceptionnel " Fleur de Fougére" Muscat blanc 2022

        Muscat blanc v této jakostní kategorii předčí nejedno očekávání. Klimaticky mimořádně příznivý rok a dlouhodobé vyživování hroznů do půlky listopadu  vyústilo v získání prvotřídního materiálu, ze kterého je toto ušlechtilé víno vyrobeno. Má zlatou a neuvěřitelně pozitivní energii v barvě před samotným napitím. Chuťově nezapře svůj vznešený původ a přidává téměř dokonale formované tělo se všemi vnadami.  Po napití oblaží lidské smysly harmonií klavírního virtuosa.  Velké, ušlechtilé a vznešené víno vyžadující ideální teploty pro komunikaci s Vašimi chuťovými buňkami v rozmezí 15 až 16 °C. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.50 l Alc : 19% Suché Číslo lahve :0001-0012

        15 000,00 Kč

         Víno Pater Noster Inri Muscat blanc 2022

         Odrůda první jakosti Domény Pater Noster Muscat blanc se představuje v nedostižné kondici a všem milovníkům aromatických vín řádně zamotá hlavu. Nádherné tělo, okouzlující aroma které hravě překoná nejprestižnější voňavky, mocný alkohol a nekončící dochuť.  Víno je vyrobeno v přísně limitované sérii a stane se opravdovou lahůdkou pro archivy sběratelů mimořádných a vysoce jakostních vín. Velké, ušlechtilé a vznešené víno vyžadující ideální teploty pro komunikaci s Vašimi chuťovými buňkami v rozmezí 15 až 16 °C. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah lahve : 0.50 l Alc : 19% Neopakovatelná harmonie a poměr kyseliny a sladkosti. Číslo lahve :0001-0013

         30 000,00 Kč

          Víno Pater Noster Selection Lipovina 2022

          Prvním ročníkem zahajujeme výrobu vín z této proslavené a velmi zajímavé odrůdy ( je jednou z povolených odrůd pro přípravu Tokajských výběrů).  Na našem vinohradu splnila všechna přísná pravidla a tak byla natrvalo zařazena do naší odrůdové skladby.  Hrozny byly sklizeny 26.října 2022 Víno je charakteristické " zemitou" chutí, ve které cítíme horké písečné léto, je v napití  doprovázené příjemnou kyselinou a náznakem vzdálené fortifikace.  Nyní jej čeká půlroční zrání v lahvích do času jeho prodeje. Uzavřeno pod originálním korkem Obsah láhve: 0,50l Alkohol: 14 % Suché Číslo láhve: 0001-00010 

          900,00 Kč

           Jednotlivé ročníky vína Pater Noster ve statistice od roku 2021

                                      Ročník 2021 ve statistice  

           Procentuální zastoupení jednotlivých odrůd dle výnosu.

           Solaris               92%

           Muscat blanc       7.5%

           Lipovina              0.40%

           Merlot                 0.20%           Dle počtu vyrobených lahví jednotlivých jakostních tříd vína Pater Noster 

           Noble Margue                         43%

           Selection Muscat blanc            5,9%

           Selection Solaris                     26%

           Exceptionnel Solaris                 7,7%

           Inri  Solaris                              13,7%
                                     Ročník 2022 ve statistice

           Procentuální zastoupení jednotlivých odrůd dle výnosu 


           Solaris                          79%

           Muscat blanc                18%

           Lipovina                          2.2%

           Merlot                             0.9ˇ%


           Procentuální zastoupení jednotlivých jakostí vína Pater Noster podle  sklizených hroznů včetně burčáku.

           Solaris

           Burčák                                   7%

           Noble Margue                    34%

           Selection                            28%

           Exceptionnel                     16%

           Inri                                      5%

           Nectar                                 5%           Muscat blanc

           Burčák                                             0
           Noble Margue                                 0

           Selection                                        51%
           Exceptionnel                                  38%
           Inri                                                  12%

           Nectar                                              0


           Lipovina

           Burčák               0
           Noble Margue   0
           Selection                              100%
           Exceptionnel       0
           Inri                      0
           Nectar                 0


           Dle aktuálního počtu vyrobených lahví jednotlivých jakostních tříd vína Pater Noster

           Noble Margue                       20% 

           Noble Margue Rosé              10%

           Noble Margue Vin Petillant Naturel    4%

           Selection Muscat blanc              10%

           Selection Lipovina                        3%

           Selection Solaris                          26%

           Noble Margue Classique             10% 

           Exceptionnel Solaris                    14%

           Exceptionnel Muscat blanc           5%


                                     Ročník 2023 ve statistice

           Procentuální zastoupení jednotlivých odrůd dle výnosu

           Solaris 79%

           Muscat blanc 13%

           Lipovina 4%

           Merlot 1.1% 

           Riesling 0.5%  

           Othello 1.4%

           Stolní odrůdy 0.8%


           Procentuální zastoupení jednotlivých jakostí vína Pater Noster podle sklizených hroznů včetně burčáku.

           Burčák    21%                                Exceptionnel 30%

           Noble Margue 6%                        INRI  6%

           Cremant  16%                              Nectar  0%

           Selection 31%


            

           Při objednávce našeho vína... 

           UPOZORNĚNÍ

           Při objednávce vína Pater Noster akceptujeme pouze platbu předem na náš účet.

           Zasílání vín na dobírku není možné.

           Poštovné je hrazeno podle skutečných nákladů při odesílání zásilky a bude vybráno formou dobírkové platby při převzetí zásilky.

           Cena vína v jednotné evropské měně je přepočítána podle aktuálního kurzu České národní banky.

           Vína jsou balena do speciálního vakuového obalu chránící víno proti rozbitím

           Po proběhlé platbě obdrží zákazník potvrzení o platbě, doklad o zboží které zaplatil a upozornění kdy bylo víno odesláno či bude doručeno osobním kurýrem.

           Od ročníku 2020 zavádíme pro jakostní kategorie  Exceptionnel, Inri a Nectar  prodej v režimu En primeur.

           Co je vlastně En primeur?

           Režim prodeje vín, označován jako En primeur, nabízí zákazníkovi možnost nákupu vína před jejich nalahvováním či vlastním prodejem z důvodu zrání v lahvích.

           1. V čem je nákup vín En primeur pro zákazníka výhodný?

           Především ve výsledné ceně kterou za víno ve finále zaplatí. Úspora může být až 30%. Další výhodou je jistota nákupu vína, především u vín která jsou vyráběna v minimálním množství.

           2.Proč je systém prodeje En primeur zaveden pro vína Pater Noster?

           Vína Pater Noster jsou vína s velmi nízkou produkcí a mimořádným způsobem přípravy. Jsou primárně cílena pro náročného zákazníka a zkušenosti z minulých let nám byly signálem že je potřeba jejich prodej ochránit rezervačním systémem, aby nedošlo ke zklamání zájemců.

           3. Bude produkce těchto vybraných vín omezena i do budoucna?

           I když se zvýší novými výsadbami produkce našich vín, výběrové jakostní kategorie budou vždy záležitostí množstevně omezenou. Celková produkce našeho vinohradu pro všechny jakostní kategorie nepřesáhne 500 litrů a výběrová vína budou tvořit maximálně 10%.

           Co jsou to primitivní vína?


           Pokud nás někdo nazve primitivem, jedná se nejspíš o urážku chování či intelektu. Jsou ovšem obory kde se jedná o vysokou poctu ve smyslu návratu ke kořenům, původním postupům, přírodě a originalitě.

           Z historie výroby vína víme, že se v základu mnohé nezměnilo ( ani nelze měnit). I ve světě technologií je výchozí surovinou stále mošt, ze kterého se víno vyrábí samovolným rozkladem cukrů na alkohol a oxid uhličitý, za pomocí kvasinkových kultur ( u nás pouze těch žijících na bobulích hroznů). Nic více, nic méně.

           Vše ostatní je výsledkem lidského vnímání pokroku ( veškerý pokrok pramení však především z pohodlnosti) ono nekonečné síření, úpravy cukernatosti, úpravy sladkosti, stabilizace, školení, využívání "ušlechtilých kvasinkových kmenů", dobarvování, řízené kvašení... Tyto úkony sice prodlužují životnost finálního výrobku, ale nenapravitelně ovlivňují či spíše ničí jeho charakter. 

           Další samostatnou kapitolou je práce s půdou. Tytam jsou časy kdy se do vinohradů zavážel s koníčkem na voze hnůj a mrva, zřizovaly se komposty a prováděla v širokých sponech hluboká orba. Časy, kdy plevel na vinici byl ostudou vinaře. Kdepak strojové  a granulové hnojení, postřiky proti plevelu, zázračné chemické koncentráty s vyměřenou potřebou hnojiva pro vinohrad na celý rok, mulčování plevelů, povrchové a mělké kopání, umělé zavlažování( dokonce kapénkovou závlahou). Je jisté že musí nastat změna v chápání vztahu k přírodě, protože současný stav je déle neudržitelný.   

           Profesionální a zákaznické degustace vína Pater Noster.


           28.7.2022

           Degustace Noble Margue 2021,Exceptionnel Solaris Fleur de Fougére 2020
           Muscat blanc 2021, Inri  2022, Noble Margue 2018

           Degustace z onoho čtvrtka zásadně proměnila nejen koncepci našeho vinařství, ale zároveň posílila přesvědčení o špičkové jakosti vína Pater Noster ( už slyším škarohlídy jak říkají" no jistě když ho sám vyrábíš"). Názory lidí, kteří naše vína nepili a neznají je, nemají pro hodnocení však žádnou váhu a nezajímají mě. Tolik na okraj.

           Noble Margue 2021

           Toto víno je velikým překvapením svoji strukturou, pitelností a především "  neutišitelností". Sice je pravda že jsem se již v roce loňském pokoušel o výrobu šumivého vína, ale nezdařilo se odkalování( a přitom jsme byli tak blízko). Víno Noble Margue tedy již v letošním roce ( když se zdaří sklidit úrodu ve stavu v jakém se zatím jeví) bude připraveno i jako víno perlivé a to přímo z prvního kvašení v lahvi. 

           Hosté se mohou těšit na nevšední zážitek umocněný i adjustací do silnostěnných lahví uzavíraných korkem a servírováním do fléten pro vychutnání překvapivého a velmi příjemného perlení které ještě více rozvíjí chuťové vlastnosti tohoto kamarádského vína.


           Exceptionnel  Solaris 2020 Fleur de Fougére

           I když nás od degustace dělí skoro týden nemohu zapomenout na nervozitu se kterou jsme víno otevírali a pak překvapení jenž vyvolalo svojí čistotou, strukturou, velikostí, vůní, tělnatostí, hustotou, pevnou postavou v bocích, příslušností k elitě mezi víny a nebojím se napsat nesmazatelným  a převratným tušením, že se bude již brzy přepisovat těžkopádné a technické hodnocení jakosti vín. Myslím, že jsme dosud lepším vínem nepolaskali své chuťové pohárky, buňky, srdce a mysl. 

           Zároveň bylo rozhodnuto že vína jakostní třídy Exceptionnel budou v prodeji minimálně po roce zrání v lahvích a byla stažena z letošní nabídky. Jejich cena v letošním ročníku byla upravena aby se toto víno dostalo do společnosti hostů kteří jej dokáží ocenit a cení si také naší práce.


           Pater Noster 2021 Inri Solaris

           No chtělo by se mi hlasitě zakřičet díky, díky za toto vznešené víno.  Já si myslím, že je skutečnou odměnou pro každého milovníka vína a v našich končinách se ještě nikdy neobjevilo víno jemu podobné. I jako mladé, před uložením do sklepa, s převahou a rozhodností boří barikády mezi přívrženci a odpůrci " primitivních vín". Jednoznačně veliký příslib, veliký a dlouhodobý potencionál k vývoji. Vína jsou stažena z prodeje a jsou prodávána pouze výjimečně.

           Muscat blanc Selection 2021

           Mladé a žíznivé po budoucnosti, která mu bude rozhodně patřit. Že je Muškát naší srdcovkou je známo a toto víno je aristokratické, voňavé, vznešené a s krásnou kyselinou přátelské a milé. Může patřit k ozdobám špičkových archivů a je naší povinností představit ho světu velkých vín, kam rozhodně patří.

           Pro letošní rok je staženo z prodeje, ale pro sběratele nabízíme jednu lahev k prodeji a následnému uložení.


           30.5.2022

           Degustace ročníku 2021, Rieslingu 2020, Muscatu blanc 2020.

           První změnou byla degustace přímo z demižonů u všech vín ročníku 2021.

           Noble Margue 2021

           Voňavé, svěží, osvěžující a především již pitelné. Tolik verdikt profesionální poroty z řad konzumentů. Víno vládne překvapivou lehkostí a stalo se rázem " černým koněm" této degustace v prvních dnech jara.


           Selection Solaris 2021

           Rozdíl ve vyzrání hroznů je zásadní pro přípravu tohoto prvního velkého vína degustace. Obsažné, zadumané, tělnaté s krásnou kyselinou a úctu budícím alkoholem. Víno je předním představitelem vín z našeho vinohradu pro náročnějšího zákazníka.


           Exceptionnel Solaris 2021

           Výjimečné víno pro výjimečnou příležitost. Neopakovatelný zážitek při pití vína které si nezadá se slavnými evropskými víny " velkých " značek a jakostí. Tělo, hutnost, alkohol, dlouhá dochuť a nepřeberno chutí, kterým dominuje v ústech snad kdoulový džem či mateřídouškový sirup.

           Riesling 2020

           Riesling je stále mladým a svěžím i po roce odležení v lahvi. Připomíná lehkou perlivostí a výraznou, ale příjemnou  kyselinou, vzdáleně vinný střik kdyby nebylo oné vůně. Už v loňské degustaci jsme marně přemýšleli nad výrazem pro její  pojmenování. A ani letos tomu nebylo jinak.

           Selection Muscat blanc 2020

           S napětím jsme očekávali jaký bude onen " muškát ze Smrkového Týnce jenž předchází taková pověst. Sotva jsme jej otevřeli, nebylo pochyb o oprávněné dominanci této odrůdy na naší vinici.  Vůně, tělo, alkohol, překvapivá kyselina, dlouhá dochuť, zlatavá barva a především omamné a opojné aroma které se rozvíjí a rozvíjí a nabírá každým douškem na síle. 

           20.5.2021

           Degustace ročníku 2020 a Tramínu červeného 2019.


           Ve čtvrtek 20.května jsme měli možnost propít některá z našich vín v rámci profesionální degustace.

           Zde několik zásadních postřehů.

           Noble Margue 2020

           Odrůda Solaris i v nepříznivém roce 2020 dosáhla pěkného cukru a tak je "základní řada" těchto vín alkoholicky obsažná, příjemná po vůni a s osvěžující kyselinou. Víno je již k pití a zákazníka určitě potěší.

           Selection Solaris 2020

           Plné a tělnaté víno s výrazným aromatem a obsažnou chutí. Po napití jsou "plná ústa" a dochuť je dlouhá. Skvělý reprezentant kategorie Selection.

           Exceptionnel Solaris 2020

           No tak toto víno je opravdovou lahůdkou. V chuti má blíže k Sherry a jeho vysoký alkohol (18%) je kupodivu velmi příjemným a nezastírá charakter odrůdy a výrazné aroma. Tato opravdová rarita je zatím mimo možnost zakoupení.

           Riesling Selection 2020

           Já nic podobného dosud nepil. Kdysi jsme četli o "páté chuti vína" tak zvaném "mase" a náš Riesling je v aromatu prostě neidentifikovatelný, Má jasně zelenkavou barvu a výraznou kyselinu. Ale ta vůně je jako "droga" stále nutí k jejímu "očichávání" a pro tyto vjemy Riesling vyřazujeme z prodeje a ponecháme minimálně půl roku k odležení. Víno patří k našim vrcholným produktům.

           Muscat blanc Selection 2020.

           Muscat blanc jasně dokázal proč je "vlajkovou lodí" našeho vinohradu. Aroma, po otevření lahve, doslova vyrazí dech. Je plné a mimořádné s krásnou kyselinou ( tu docilujeme" specifickým" způsobem výroby u nás). Víno je však na počátku své kariéry a tak jej vyřazujeme minimálně do září 2021 z prodeje.

           Tramín rouge Selection 2019

           Tramín se sice v loňském deštivém roce neurodil, ale naštěstí máme několik lahví ročníku 2019. Aromatické, plné, zlatavé víno s výrazným, sobě vlastním, "kořením." Víno pěkně vyzrává a má před sebou ještě " dlouhý věk."


           16.10.2021

           II.Zákaznická degustace vína Pater Noster ročníku 2020 a ročníků 2019 a 2018.

           V sobotu 16.října jsme měli možnost propít některá z našich vín v rámci zákaznické degustace. Zde několik postřehů.


           Noble Margue 2020 Solaris

           Základní řada vín Pater Noster nasadila vysokou laťku celé degustaci. Víno je plné a obsažné, intenzivní chuťový vjem podporují rozličné ovocné "oleje". 

           Vínu však neprospěla nízká teplota při servisu( chyba organizátora) bylo by ještě intenzivnější a přesvědčivější. Postřeh pro příští degustaci.


           Selection Solaris 2020

           Koncert chutí pokračuje a řada Selection dokazuje jak moc důležitý je výchozí stav vyzrání hroznů pro následnou výrobu. 

           Tělnaté a plné napití, mocný alkohol a vysoké bodové hodnocení.

           Exceptionnel Solaris 2020

           Jestliže mluvíme o vinařských specialitách, Exceptionnel by mohl rovnou "šupajdit" na vinařskou Olympiádu do Beaune ( apelace velkých bílých vín v Burgundsku). Jedná se o opravdový zážitek a toto víno snese směle srovnání na těch nejprestižnějších konkurzech a ochutnávkách, kam jej vyšleme.

           Selection Riesling 2020

           Víno bylo příjemně kyselé, překvapivě nízko alkoholické a slovy jednoho z účastníku degustace " opravdové pití pro horké a louky vysušující léto". 

           A opravdu, evokace poledního žáru v kombinaci se sklenkou tohoto rieslingu byla více než svádivá.

           Noble Margue 2019

           Toto víno doslova překypovalo příjemnou ovocnou kyselinkou. A přítomné účastníky degustace na chvilku rozdělilo na příznivce" životadárné kyselinky" a milovníky tělnatějších a sladších vín. Je příjemným překvapením a svědectvím že i v horkém roce 2019, který nese ve svém rodném listu, se kyselina kterou naše vína vládnou, s díky, nevytratila. 

           Noble Margue 2018

           První z "našich" mě upřímně potěšilo. Plné tělo, příjemná kyselina a aromatická kondice vyvrací názory že " primitivní vína" ( vína jsou vyráběna z hroznů jenž se rodí bez použití chemizace na vinohradu během vegetačního období a samozřejmě při následné výrobě samotných vín) se ve sklepě neudrží. 

           Tušení, že pro životnost vína je důležitější výroba a dlouhodobé vyzrávání, než "zaručená chemická stabilizace chránící vína před oxidací" dostává reálný rozměr.

           Selection Muscat blanc 2020

           Odrůda Muscat je opravdovým" darem" pro náš vinohrad a vína, která se z jeho  hroznů daří vyrobit, jsou prostě fenomenální. Vůně, ach jak opojná to vůně, voňavka či spíše parfém, ten z nejpříjemnějších, dlouhá dochuť, vysoký alkohol a výrazná kyselina jsou trumfy kterými pevně vládne. A možnosti experimentů s jeho jakostí které nabízí jsou, zdá se, nevyčerpatelné.


           Všem účastníkům degustace děkujeme za příjemně prožitý večer. 


            12.10.2018

           Jednalo se o první degustaci velmi mladého vína kategorie Noble Margue( jiná se ani nevyráběla) ve velmi nesourodé a výrazně převažující amatérské společnosti. Vína byla ještě označena odrůdami na etiketě( Super Toscana, Riesling, a také Noble Margue). přičemž Noble Margue dosahovalo 16% alc , ale tomu nikdo nevěnoval mnoho pozornosti. Je však pravda že vína byla lehká a s výraznou kyselinkou a i po letech se jejich styl mnoho neproměnil. Noble Margue bylo tvořeno cuvée z deseti odrůd ( včetně fenomenálního Muscatu blanc...) Dodnes je tato degustace první a i první zůstane. V kronice je o ní veden záznam( včetně kupců kteří si zakoupili jednotlivá vína a podívejte se na jejich současné ceny) a počala se tak tradice výroby a následných degustací vína Pater Noster.