NÁŠ VINOHRAD

HISTORIE VINOHRADU VE SMRKOVÉM TÝNCI

Vinohrad ve Smrkovém Týnci byl založen v roce 2014. Na jaře tohoto roku byly přivezeny hlavy révy ke zkušebnímu vysázení v počtu 100 kusů. Odrůdy byly zvoleny, po konzultaci, tak, aby reflektovaly přírodní podmínky (především květnové mrazy a brzký příchod podzimu). Tedy počasí které k podhůří Železných hor neodmyslitelně patří. Preferovali jsme myšlenku, že po pěti letech vybereme ty nejvhodnější k dalšímu namnožení a postupné dosadbě.


V roce 2017 jsme osadili další plochy odrůdou Solaris. Ta se velmi dobře aklimatizovala a dnes tvoří nejpočetnější výsadbu a dosahuje standardního a spolehlivého výnosu a její hrozny jsou základem pro výrobu všech jakostních kategorií našich vín.

Důraz byl od počátku kladen na kvalitu půdy, kterou bylo nutno hloubkově provzdušnit a "ohřát". Volba padla na vátý písek a jak se později ukázalo, byla to volba velmi správná. Do letošního roku jsme navezli na vinohrad již 600 tun písku.

Způsob vedení byl zvolen, nejprve,  "na hlavu" abychom předešli problémům s počasím i ptáky a usnadnila se nám individuální práce s každým keřem, ale ten se ukázal nepraktickým a tak jsme přešli k vlastnímu "vysokému stromkovému vedení"

Do historie našeho vinohradu se zapíše rok 2021 jako přelomový. Nákupem nových pozemků dochází k rozšíření plochy vinohradu, selekcí se uvolňuje místo pro perspektivní odrůdy a nový způsob vysokého "stromového vedení a řezu" je dalším z našich faktorů při boji s plísněmi, jarními mrazy a ptactvem.

 Protože nepracujeme s žádnými chemickými postřiky a tedy nemůžeme vsadit na pomoc " mocné chemie" přistoupili jsme k vyklučení odrůd, které se u nás v " zeleném programu" neosvědčily. 

Z vinohradu zcela zmizela následující druhová skladba:  Sauvignon, Pinot Noir, Chenin blanc, Sylváner, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Krystal.

Nadále jsou našimi nosnými pilíři odrůdy Solaris, Muscat blanc, Lipovina a několik experimentálních odrůd ( prozatím zanedbatelného významu).

Více se osvědčují odrůdy s pevným a tvrdým listovím s pozdnějším startem rašení a pozdnějším dozráváním "pod zeleným listem".


HISTOIRE DU VIGNOBLE DE SMRKOVÝ TYNEC


Le vignoble de Smrkové Týnec a été fondé en 2014. Au printemps de cette année, 100 têtes de vigne ont été amenées pour une plantation d'essai. Les variétés ont été choisies, après concertation, de manière à refléter les conditions naturelles (principalement les gelées du mois de mai et l'arrivée précoce de l'automne). C'est-à-dire le temps qui appartient naturellement aux contreforts des Montagnes de Fer. Nous avons préféré l'idée qu'au bout de cinq ans nous sélectionnerions les plus appropriées pour une multiplication ultérieure et une mise en place progressive.

En 2017, nous avons planté des superficies supplémentaires avec la variété Solaris. Il s'est très bien acclimaté et constitue aujourd'hui la plantation la plus nombreuse et atteint un rendement standard et fiable, et ses raisins sont la base de la production de toutes les catégories de qualité de nos vins.

Dès le début, l'accent a été mis sur la qualité du sol, qui devait être profondément aéré et « chauffé ». Le choix s'est porté sur du sable meuble et, comme il s'est avéré plus tard, c'était un choix très correct. Cette année, nous avons déjà transporté 600 tonnes de sable vers le vignoble.

La méthode de guidage a été choisie d'abord "sur la tête" afin d'éviter les problèmes de météo et d'oiseaux et de nous permettre de travailler plus facilement individuellement avec chaque buisson, mais cela s'est avéré peu pratique, nous sommes donc passés à notre propre "guidage en hauteur"

L'année 2021 restera dans l'histoire de notre vignoble comme un tournant. L'achat de nouvelles parcelles élargit la superficie du vignoble, la sélection libère de l'espace pour des cépages prometteurs, et la nouvelle méthode de "guidage et coupe des arbres" en hauteur est un autre de nos facteurs dans la lutte contre les champignons, les gelées printanières et les oiseaux. .

Comme nous ne travaillons pas avec des pulvérisations chimiques et ne pouvons donc pas miser sur l'aide d'une « chimie puissante », nous avons procédé à l'arrachage des variétés qui n'ont pas réussi dans notre « programme vert ».

La composition des espèces suivante a complètement disparu du vignoble : Sauvignon, Pinot Noir, Chenin blanc, Sylváner, Riesling, Tramín rouge, Krystal.

Solaris, Muscat blanc, Lipovina et plusieurs variétés expérimentales (d'importance négligeable pour l'instant) restent nos piliers.

Les variétés au feuillage ferme et dur avec un début de germination plus tardif et une maturation plus tardive « sous la feuille verte » sont plus efficaces.

HISTORY OF THE VINEYARD IN SMRKOVÝ TYNEC

The vineyard in Smrkové Týnec was founded in 2014. In the spring of this year, 100 vine heads were brought for trial planting. The varieties were chosen, after consultation, in such a way as to reflect the natural conditions (mainly frosts in May and the early arrival of autumn). That is, the weather that naturally belongs to the foothills of the Iron Mountains. We preferred the idea that after five years we would select the most suitable ones for further multiplication and gradual establishment.

In 2017, we planted additional areas with the Solaris variety. It has acclimatized very well and today is the most numerous planting and achieves a standard and reliable yield, and its grapes are the basis for the production of all quality categories of our wines.

From the beginning, the emphasis was placed on the quality of the soil, which had to be deeply aerated and "heated". The choice fell on loose sand, and as it turned out later, it was a very correct choice. So far this year, we have already transported 600 tons of sand to the vineyard.

The method of guidance was chosen, first, "on the head" in order to avoid problems with the weather and birds and to make it easier for us to work individually with each bush, but this turned out to be impractical, so we switched to our own "high tree guidance"

The year 2021 will go down in the history of our vineyard as a turning point. The purchase of new plots expands the area of the vineyard, the selection frees up space for promising varieties, and the new method of high "tree guidance and cutting" is another of our factors in the fight against fungi, spring frosts and birds.

Since we do not work with any chemical sprays and therefore cannot bet on the help of "powerful chemistry", we proceeded to uproot the varieties that did not prove successful in our "green program".

The following species composition has completely disappeared from the vineyard: Sauvignon, Pinot Noir, Chenin blanc, Sylváner, Riesling, Tramín red, Krystal.

Solaris, Muscat blanc, Lipovina and several experimental varieties (of negligible importance for the time being) are still our mainstays.

Varieties with firm and hard foliage with a later start of germination and later ripening "under the green leaf" are more effective.

Železné hory bývají nazývány učebnicí geologie České republiky

Klimatické podmínky vinohradu ve Smrkovém Týnci.

Náš vinohrad se nachází v oblasti klimaticky mírně teplé a mírně vlhké.

Klima Železných hor se významně neliší od klimatu ostatních vrchovin podobných nadmořských výšek v ČR.


Průměrná roční teplota klesá s nadmořskou výškou o 0,63°C na 100 metrů. V údolních polohách nastávají větší rozdíly v ranních a poledních teplotách.

Roční úhrn srážek se zvyšuje v průměru o 50 mm na 100 výškových metrů. V zimě se ve vyšších partiích často tvoří námrazy. Typickým úkazem je zvrat teplotních pásem v hlubokých údolích potoků a řek.
Pro svoji malou nadmořskou výšku se v Železných horách nevytvářejí typické mrakové inverze, ale pouze mlhové inverze v údolích.

Průměrné roční teploty dosahují hodnot 8 - 9°C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 700 až 800 mm. Oblast se rozkládá na přechodu orografických jednotek Chrudimské pánve a blízkých Železných hor na ploše 3 320 ha v průměrné nadmořské výšce v rozpětí 243 - 697 m. n. m.

Složení půdy a geologie oblasti

Písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

Horniny: písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, Typ hornin: sediment nezpevněný,

Zrnitost: písčito-hlinitá až hlinito-písčitá,

Mineralogické složení: pestré,

Železné hory bývají nazývány učebnicí geologie České republiky pro pestrou mozaiku hornin, která není nikde jinde k vidění na tak malé rozloze( červená žula, vápenec, železo, zlato, pískovec...).

Charakteristickým jevem zdejšího klimatu je poměrně pozdní nástup spolehlivého prohřátí spodní úživné vrstvy půdy na 10°C ( pravidelně kolem druhé půlky května), která je pro nástup vegetačního období rozhodujícím faktorem.

Les Montagnes de Fer sont souvent appelées le manuel de géologie de la République tchèque


Notre vignoble est situé dans une zone au climat légèrement chaud et légèrement humide.Le climat des Monts de Fer ne diffère pas sensiblement de celui des autres hautes terres de la République tchèque à des altitudes similaires.La température annuelle moyenne diminue avec l'altitude de 0,63°C par 100 mètres. Dans les vallées, les différences de températures sont plus importantes le matin et le midi.La quantité annuelle de précipitations augmente en moyenne de 50 mm pour 100 mètres d'altitude. En hiver, le gel se forme souvent dans les parties supérieures. Un phénomène typique est l'inversion des zones de température dans les vallées profondes des ruisseaux et des rivières.En raison de la faible altitude, les inversions nuageuses typiques ne se forment pas dans les Montagnes de Fer, mais uniquement des inversions de brouillard dans les vallées.Les températures annuelles moyennes atteignent des valeurs de 8 à 9°C. La pluviométrie annuelle moyenne se situe entre 700 et 800 mm. La zone est située à la transition des unités orographiques du bassin de Chrudim et des montagnes de fer voisines sur une superficie de 3 320 ha à une altitude moyenne comprise entre 243 et 697 m au-dessus du niveau de la mer.Composition du sol et géologie de la régionSédiment sablo-argileux à argilo-sableuxRoches : sédiments argilo-sableux à argilo-sableux, Type de roche : sédiments meubles,Granulométrie : sablo-limoneuse à limono-sableuse,Composition minéralogique : variée,Les Monts de Fer sont souvent appelés le manuel de géologie de la République tchèque en raison de la mosaïque colorée de roches qu'on ne peut voir nulle part ailleurs sur une si petite superficie (granit rouge, calcaire, fer, or, grès...).Un phénomène caractéristique du climat local est le réchauffement relativement tardif de la couche nutritive inférieure du sol jusqu'à 10°C (régulièrement vers la deuxième quinzaine de mai), ce qui est un facteur décisif pour le début de la saison de croissance.


The Iron Mountains are often called the textbook of geology of the Czech Republic


Our vineyard is located in an area with a slightly warm and slightly humid climate.The climate of the Iron Mountains does not differ significantly from the climate of other uplands of similar altitudes in the Czech Republic.The average annual temperature decreases with altitude by 0.63°C per 100 meters. In valley locations, there are greater differences in morning and midday temperatures.The annual amount of precipitation increases by an average of 50 mm per 100 meters of altitude. In winter, frost often forms in the higher parts. A typical phenomenon is the reversal of temperature zones in deep valleys of streams and rivers.Due to its low altitude, typical cloud inversions do not form in the Iron Mountains, but only fog inversions in the valleys.Average annual temperatures reach values of 8 - 9°C. The average annual rainfall is between 700 and 800 mm. The area is located at the transition of the orographic units of the Chrudim Basin and the nearby Iron Mountains on an area of 3,320 ha at an average altitude in the range of 243 - 697 m above sea level.Soil composition and geology of the areaSandy-clay to clay-sandy sedimentRocks: sandy-clay to clay-sandy sediment, Rock type: unconsolidated sediment,Grain size: sandy-loamy to loamy-sandy,Mineralogical composition: varied,The Iron Mountains are often called the textbook of the geology of the Czech Republic for the colorful mosaic of rocks that cannot be seen anywhere else on such a small area (red granite, limestone, iron, gold, sandstone...).A characteristic phenomenon of the local climate is the relatively late onset of reliable heating of the lower nutrient layer of the soil to 10°C (regularly around the second half of May), which is a decisive factor for the onset of the growing season.


Na našem vinohradu jsme aplikovali, jako první v České republice, vysoké stromkové vedení.

Protože se náš vinohrad nalézá v podhůří Železných hor, potýkali jsme se opakovaně se zdejšími " rozmary matky přírody."

Pozdní jarní květnové mrazy a pravidelný mrazík v prvním týdnu, jinak slunného, měsíce října.

Přemýšleli jsme a vsadili na přirozenost révy jako liánovité rostliny.

Pouštíme ji až do výše 2.5 metrů a výsledek je překvapivý. Réva je provzdušněna, hrozny jsou stejnoměrně vystaveny slunečnímu osvitu, práce s keřem je snadnější( žádné ohýbání) a nemáme výrazné problémy s ptactvem.

Problémem může být však silný vítr a tak doporučujeme jednotlivé podpěry bytelně ukotvit. S vývazy je také práce více než na " drátěnce", ale výsledek stojí za všechnu námahu.

Dans notre vignoble, nous avons inventé et appliqué la High Tree Management, la première en République tchèque. Les raisins de la meilleure qualité naissent entre le sixième et le huitième œil.

Parce que notre vignoble est situé au pied des Montagnes de Fer, nous avons dû à plusieurs reprises faire face aux « caprices de mère nature » locaux.Gelées printanières tardives en mai et gelées régulières au cours de la première semaine d'octobre, autrement ensoleillée.Nous avons réfléchi et parié sur la nature de la vigne en tant que plante grimpante.On le laisse tomber jusqu'à une hauteur de 2,5 mètres et le résultat est surprenant. Les vignes sont aérées, les raisins sont uniformément exposés au soleil, le travail du buisson est plus facile (pas de flexion) et nous n'avons pas de problèmes importants avec les oiseaux.Cependant, les vents forts peuvent poser problème, c'est pourquoi nous recommandons d'ancrer solidement les différents supports. Les balances demandent également plus de travail que les « fils », mais le résultat en vaut tous les efforts.

In our vineyard, we invented and applied High Tree Management, the first in the Czech Republic. The best quality grapes are born between the sixth and eighth eye. 

Because our vineyard is located in the foothills of the Iron Mountains, we have repeatedly had to deal with the local "whims of mother nature."Late spring frosts in May and regular frost in the otherwise sunny first week of October.We thought and bet on the nature of the vine as a vine-like plant.We drop it up to a height of 2.5 meters and the result is surprising. The vines are aerated, the grapes are evenly exposed to sunlight, working with the bush is easier (no bending) and we don't have significant problems with birds.However, strong wind can be a problem, so we recommend anchoring the individual supports securely. Balances are also more work than "wire", but the result is worth all the effort.

Řez vinné révy na našem vinohradu

Řez vinné révy jest nejvýznamnějším zásahem do života vinného keře a není vlastně ničím jiným, než manipulací s plodností, na úkor jeho přirozených vlastností. 

2016 22.únor- denní teplota +7°C půda +10°C

2017 22. únor-denní teplota +9°C půda +10°C

2018 9.březen-denní teplota +10°C( 22.února bylo -16°C) půda +8°C

2019 18.únor-denní teplota +14°C( nejteplejší a nejsušší rok) půda +11°C

2020 25.únor-denní teplota +8°C půda +10°C

2021 22.únor-denní teplota +14°C půda +9°C

2022 22.únor- denní teplota +7°C půda +7°C

2023 7.březen ( 22.února byla teplota -4°C) denní teplota +11°C půda +10°C

2024 22.února, denní teplota +7°C půda +8°C

Sledování vzdušní a půdní vlhkosti má pro nás zásadní  význam. Díky vysokému stromkovému vedení jsme zjistili že ty nejkvalitnější hrozny se rodí mezi šestým a osmým očkem.


La taille de la vigne est l'intervention la plus importante dans la vie de la vigne et n'est en réalité qu'une manipulation de la fertilité au détriment de ses propriétés naturelles.

Taille des vignes de notre vignoble de 2016 et mesure des températures journalières et du sol
22 février 2016 température +7°C sol +10°C
2017 février 22 jours température +9°C sol +10°CTempérature sur 9 jours de mars 
2018 +10°C (le 22 février était de -16°C) sol +8°cFévrier 
2019 Température sur 18 jours +14°C (année la plus chaude et la plus sèche) sol +11°C
2020 février 25 jours température +8°C sol +10°C
2021 février 22 jours température +14°C sol +9°C
22 février 2022 température +7°C sol +7°C 7 mars 
2023 (22 février la température était de -4°C) température journalière +11°C sol +10°C

Pruning the vine is the most significant intervention in the life of the vine and is actually nothing more than manipulation of fertility at the expense of its natural properties.

Pruning of vines in our vineyard from 2016 and measured daily and soil temperatures
2016 February 22nd temperature +7°c soil +10°C
2017 February 22-day temperature +9°c soil +10°C
2018 March 9-day temperature +10°C (February 22 was -16°C) soil +8°C
2019 February 18-day temperature +14°C (warmest and driest year) soil +11°C
2020 February 25-day temperature +8°C soil +10°C
2021 February 22-day temperature +14°C soil +9°C
2022 February 22nd temperature +7°C soil +7°C
2023 March 7 (February 22 the temperature was -4°C) daily temperature +11°C soil +10°C

Přehled počasí na našem vinohradu od roku 2016


2016

VELMI DOBRÝ A TEPLÝ ROK BEZ VÝKYVŮ V POČASÍ. MLADÁ RÉVA DOBŘE PROSPEROVALA A ZMRZLÍ MUŽI NEUDEŘILI S OBÁVANOU SILOU.

2017

V OBDOBÍ LEDOVÝCH MUŽŮ (17.květen) BYLO NAMĚŘENO -6°C. VELMI ŠPATNÝ ROK I PRO OSTATNÍ OVOCE, NATOŽ PRO MLADOU RÉVU. 

2018

PRVNÍ Z MIMOŘÁDNĚ TEPLÝCH A SUCHÝCH ROKŮ. ÚRODA BYLA VŠAK VELMI PĚKNÁ A TO I U OSTATNÍHO OVOCE A PŘEDEVŠÍM JAHOD.


2019

ASI JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ROKŮ. RÉVA ODKVETLA JIŽ 15.KVĚTNA. REKORDNÍ ÚRODA A VYSOKÁ CUKERNATOST HROZNŮ. ZMRZLÍ MUŽI SE NEDOSTAVILI.

V PRVNÍ DEKÁDĚ MĚSÍCE LEDNA PANUJE NEZVYKLÉ TEPLO. TEPLOTY PŮDY MĚŘENÉ VE 40 CM SE POHYBUJÍ V ROZMEZÍ OD 5°C DO 8°C . NEJSOU ŽÁDNÉ NOČNÍ MRAZY A JE DOSTI DEŠTIVO. V DRUHÉ A V ZAČÁTKU TŘETÍ DEKÁDY LEDNA PANOVALO AŽ NEZVYKLÉ TEPLO. OD 21.LEDNA LEŽÍ NA VINOHRADU SOUVISLÁ VRSTVA SNĚHU CCA 8 CM A NOČNÍ TEPLOTY SE DOSTÁVAJÍ K TEPLOTĚ -5°C.TENTO RÁZ POČASÍ TRVAL AŽ DO KONCE MĚSÍCE LEDNA. I V PRVNÍ DEKÁDĚ MĚSÍCE ÚNORA MRAZY POKRAČUJÍ. PAK PŘICHÁZÍ KRÁTKÁ TŘÍDENNÍ OBLEVA S TEPLOTAMI 8°C A PO NÍ PANUJÍ OPĚT MRAZY KTERÉ SE POHYBUJÍ VE DNE KOLEM 1°C A V NOCI -6°C. SLUNCE JE MÁLO A DOST PRŠÍ A TAKÉ SE OBJEVUJÍ CELODENNÍ MLHY. MĚSÍC BŘEZEN NAVAZUJE POČASÍM NA PŘEDCHOZÍ DEKÁDU ÚNORA.VE DNE SE TEPLOTY DOSTANOU AŽ K TEPLOTĚ + 12°C ALE V NOCI KLESAJÍ K TEPLOTĚ - 6°C.I DRUHÁ DEKÁDA MĚSÍCE BŘEZNA SE NESLA V RÁZU JARNÍHO POČASÍ S DENNÍM SLUNCEM A NOČNÍMI MRAZY.I DRUHÁ DEKÁDA BYLA DOSTI SRÁŽKOVĚ NADPRŮMĚRNÁ.TŘETÍ DEKÁDA MĚSÍCE BYLA PLNÁ VÝKYVŮ OD NĚKOLIKA DENNÍCH JARNÍCH DNŮ PO SNĚHOVOU NADÍLKU V PRŮBĚHU JEDNOHO TÝDNE. V POSLEDNÍ DEKÁDĚ BŘEZNA PANOVALO DOSTI DEŠTIVÉ POČASÍ ALE NECHYBĚLY ANI SLUNEČNÉ DNY.MĚSÍC DUBEN JE VÝRAZNĚ MOKRÝM A CHLADNÝM. SNĚHOVÉ PŘEHÁŃKY SE OBJEVUJÍ VE VŠECH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH JEŠTĚ V POLOVINĚ MĚSÍCE. I KVĚTEN POKRAČOVAL V NADÍLCE STUDENÝCH RÁN A POZVOLNÉHO OTEPLOVÁNÍ.TEPRVE V ČERVNU SE POČALO VÝRAZNĚJI OTEPLOVAT I TAK SE V TOMTO ROCE DÁ PŘEDPOKLÁDAT DVA AŽ TŘI DÝDNY OPOŽDĚNÍ OPROTI LETŮM PŘEDEŠLÝM.DRUHÁ PŮLE ČERVNA DVĚ DEKÁDY ČERVENCE JSOU VE ZNAMENÍ SUCHÉHO A HORKÉHO LÉTA.PRŠET ZAČALO AŽ 7.SRPNA A PRŠELO VYDATNĚ PO TŘI TÝDNY.DÉŠŤ K NÁM BYL VLÍDNÝ A NEBYL DOPROVÁZEN ŽÁDNOU NIČIVOU BOUŘKOU, VĚTREM A KROUPAMI.DOSTAVILO SE VŠAK OCHLAZENÍ A MNOHO HROZNŮ TRPĚLO POPRASKÁNÍM BOBULÍ ( PŘEDEVŠÍM U ODRŮDY MUSCAT BLANC) HORKÉ ZÁŘÍ VŠAK DENNÍ A NOČNÍ TEPLOTY NAVRÁTILO DO NADSTANDARDNÍCH TEPLOT A CUKRY A VYZRÁVÁNÍ HROZNŮ JE STÁLE MIMOŘÁDNÉ.V ŘÍJNU JSME SE SETKALI S NEZVYKLÝM JEVEM.UDEŘILO NEČEKANĚ PADLÍ.DEZINFEKCE LISTŮ NÁM SPOTŘEBOVALO VEŠKEROU ZÁSOBU FEFERONEK ALE HROZNŮ SE TATO NADÍLKA NETÝKALA.PRO NÁS TO ZNAMENÁ JEŠTĚ JEDEN NÁTĚR STARŠÍHO DŘÍVÍ A PEČLIVÉ SEBRÁNÍ A VYSBÍRÁNÍ VEŠKERÉHO SPADANÉHO LISTÍ, KTERÉ SE NEKOMPOSTUJE. LISTOPAD BYL PO TŘI TÝDNY SUCHÝM A NEZVYKLE TEPLÝM MĚSÍCEM( LÉTALY I VOSY A SRŠNĚ) A AŽ POSLEDNÍ TÝDEN SE DOSTAVILO SNĚŽENÍ A POKLES NOČNÍCH A DENNÍCH TEPLOT.

2020

SLIBNĚ SE ROZBÍHAJÍCÍ ROK ( DUBEN BYL SLUNEČNÝ) ALE KVĚTEN CELÝ PROPRŠEL A BYLY VELMI NÍZKÉ TEPLOTY. I PRVNÍ DVA TÝDNY ČERVNA BYLY MOKRÉ A TAK SE TO VELMI NEGATIVNĚ PROJEVILO I NA ÚRODĚ. MNOHÉ Z ODRŮD PŘIŠLY O CELOU OSÁDKU HROZNŮ.

2021

DLOUHÁ ZIMA A POZDNÍ START RAŠENÍ ZACHRÁNIL NÁŠ VINOHRAD PŘED ZMRZLÝMI MUŽI. JARNÍ MRAZY VŠAK NAPÁCHALY ZNAČNÉ ŠKODY V OKOLNÍCH STÁTECH (NEJVÍCE VE FRANCII). ŘEZ PROBĚHL BEZ PROBLÉMŮ A RAŠENÍ JSME ZAZNAMENALI AŽ NA KONCI KVĚTNA. LÉTO BYLO SLUNNÉ A DOSTATEČNĚ I PRŠELO. VINICE PATER NOSTER NEUTRPĚLA ŽÁDNOU PŘÍRODNÍ KATASTROFOU. SRPEN BYL VŠAK K DOZRÁVAJÍCÍM HROZNŮM DOSTI MACEŠSKÝ A PANOVALY OBAVY Z PLÍSNÍ PRO ZNAČNOU DEŠTIVOU ZÁLIVKU. ZÁŘÍ VŠAK VŠE OBRÁTILO V NÁŠ PROSPĚCH. BYLO TEPLÉ, SLUNNÉ A DOSLADILO VINOHRAD DO NETUŠENÝCH CUKRŮ. MĚSÍCE ŘÍJEN A LISTOPAD BYLY TEPLOTNĚ NADPRŮMĚRNÉ A UMOŽNILY I PRÁCI VE VINOHRADU. VÝRAZNĚ NEPRŠELO, ALE TAKÉ NEBYLO ÚMORNÉ SUCHO. PRVNÍ MRÁZ SE DOSTAVIL 22.PROSINCE A TRVAL 3 DNY.


2022

 JARO SE JEVILO VELMI NADĚJNĚ A VLASTNĚ PŘIŠLO PO PŘEDPISOVÉ ZIMĚ. V DUBNU SE JIŽ PRODLUŽOVAL SLUNEČNÍ OSVIT A RÉVA SE PROBOUZELA ZE SVÉ ZIMNÍ HYBERNACE JAKO ASTRONAUTI ŠETŘÍCÍ SÍLY PŘI DLOUHÉM LETU. PODPOROU BYL I KVĚTEN, SIC DEŠTIVÝ ALE TEPLÝ A PŘEDEVŠÍM BEZ PŘÍCHODU OBÁVANÝCH ZMRZLÝCH CHLAPÁKŮ POUZE 30. A 31.KVĚTNA KLESLA TEPLOTA NA POUHÉ 3°C ALE TO JIŽ NÁSTUP NEZASTAVILO. ČERVEN BYL SLUNEČNÝ A POTŘEBNĚ ZÁLIVKOVĚ PRŮMĚRNÝ, ALE DO KVĚTENSTVÍ RÉVY NAŠTĚSTÍ DÉŠ´T NEZASÁHL. OD DRUHÉ PŮLKY ČERVENCE DO KONCE SRPNA BYLO VELMI MÁLO DEŠTĚ ALE TO PŘECE RÉVĚ  NEVADÍ. VYZRÁVALA DO PĚKNÉ A ZDRAVÉ ÚRODY A PROSTA NEMOCÍ SLIBOVALA REKORDNÍ ÚRODU.TU JSME SNIŽOVALI OPAKOVANÝM ZELENÝM SBĚREM. ZÁŘÍ PŘEKVAPILO CHLADNÝMI RÁNY A DEŠTĚM ALE OBAVY Z PLÍSNÍ SE NAŠTĚSTÍ NENAPLNILY. CELÉ ZÁŘÍ NÁM TEDY AŽ NA MALOU VÝJIMKU PROPRŠELO A CHLADNÝ RÁZ SE PŘESOUVAL AŽ DO PRVNÍHO TÝDNE ŘÍJNA A PAK PŘIŠLA KONEČNĚ TOUŽEBNĚ OČEKÁVANÁ ZMĚNA V POČASÍ. CELÝ ŘÍJEN BYL NADPRŮMĚRNĚ TEPLÝM BEZ POHROM A VÝKYVŮ A HROZNY SNADNO VYZRÁVAJÍ A SPLŇUJÍ PARAMETRY PRO ZAŘAZENÍ DO NEJVYŠŠÍCH JAKOSTNÍCH TŘÍD. ZAČÁTEK MĚSÍCE LISTOPADU BYL OPĚT SLUNNÝ A TAK JSME SE SBĚREM HROZNŮ MOHLI POSEČKAT. PŘEZRÁLÉ AŽ ROZINKOVÉ HROZNY ODRŮDY MUSCAT BLANC JSME SKLÍZELI 9.LISTOPADU. CUKRY JSOU NEUVĚŘITELNÉ A DOSTEČNÉ PRO VÝROBU DALŠÍCHJAKOSTNÍCH TŘÍD Z TÉTO MIMOŘÁDNÉ ODRŮDY.PRVNÍSNĚŽENÍ  JAKOSTNÍCH TŘÍD Z TÉTO MIMOŘÁDNÉ ODRŮDY.PRVNÍ SNĚŽENÍ SE OBJEVILO 18.LISTOPADU. RÉVA STAČILA PĚKNĚ VYZRÁT DO DŘEVA A PROTOŽE JE ŘÁDNĚ ZAKOPČENÁ TAK VĚŘÍME,  ŽE BUDE ZIMOVAT BEZ PROBLÉMŮ. V MĚSÍCI PROSINCI BYL VINOHRAD  14 DNŮ POD SNĚHEM A JEDEN TÝDEN DOST SILNĚ MRZLO, TEPLOTY SE V NOCI DOSTALY I POD MÍNUS 10°C. ZÁVĚR ROKU BYL VŠAK OPĚT TEPLÝM A NA SILVESTRA DOKONCE LÉTALY VČELKY. TEPLOTA ATAKOVALA NEUVĚŘITELNÝCH 15 °C.

2023

V PRVNÍ DEKÁDĚ MĚSÍCE LEDNA PANUJE NEZVYKLÉ TEPLO. TEPLOTY PŮDY MĚŘENÉ VE 40 CM SE POHYBUJÍ V ROZMEZÍ OD 5°C DO 8°C . NEJSOU ŽÁDNÉ NOČNÍ MRAZY A JE DOSTI DEŠTIVO. V DRUHÉ A V ZAČÁTKU TŘETÍ DEKÁDY LEDNA PANOVALO AŽ NEZVYKLÉ TEPLO. OD 21.LEDNA LEŽÍ NA VINOHRADU SOUVISLÁ VRSTVA SNĚHU CCA 8 CM A NOČNÍ TEPLOTY SE DOSTÁVAJÍ K TEPLOTĚ -5°C.TENTO RÁZ POČASÍ TRVAL AŽ DO KONCE MĚSÍCE LEDNA. I V PRVNÍ DEKÁDĚ MĚSÍCE ÚNORA MRAZY POKRAČUJÍ. PAK PŘICHÁZÍ KRÁTKÁ TŘÍDENNÍ OBLEVA S TEPLOTAMI 8°C A PO NÍ PANUJÍ OPĚT MRAZY KTERÉ SE POHYBUJÍ VE DNE KOLEM 1°C A V NOCI -6°C. SLUNCE JE MÁLO A DOST PRŠÍ A TAKÉ SE OBJEVUJÍ CELODENNÍ MLHY. MĚSÍC BŘEZEN NAVAZUJE POČASÍM NA PŘEDCHOZÍ DEKÁDU ÚNORA.VE DNE SE TEPLOTY DOSTANOU AŽ K TEPLOTĚ + 12°C ALE V NOCI KLESAJÍ K TEPLOTĚ - 6°C.I DRUHÁ DEKÁDA MĚSÍCE BŘEZNA SE NESLA V RÁZU JARNÍHO POČASÍ S DENNÍM SLUNCEM A NOČNÍMI MRAZY.I DRUHÁ DEKÁDA BYLA DOSTI SRÁŽKOVĚ NADPRŮMĚRNÁ.TŘETÍ DEKÁDA MĚSÍCE BYLA PLNÁ VÝKYVŮ OD NĚKOLIKA DENNÍCH JARNÍCH DNŮ PO SNĚHOVOU NADÍLKU V PRŮBĚHU JEDNOHO TÝDNE. V POSLEDNÍ DEKÁDĚ BŘEZNA PANOVALO DOSTI DEŠTIVÉ POČASÍ ALE NECHYBĚLY ANI SLUNEČNÉ DNY.MĚSÍC DUBEN JE VÝRAZNĚ MOKRÝM A CHLADNÝM. SNĚHOVÉ PŘEHÁŃKY SE OBJEVUJÍ VE VŠECH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH JEŠTĚ V POLOVINĚ MĚSÍCE. I KVĚTEN POKRAČOVAL V NADÍLCE STUDENÝCH RÁN A POZVOLNÉHO OTEPLOVÁNÍ.TEPRVE V ČERVNU SE POČALO VÝRAZNĚJI OTEPLOVAT I TAK SE V TOMTO ROCE DÁ PŘEDPOKLÁDAT DVA AŽ TŘI DÝDNY OPOŽDĚNÍ OPROTI LETŮM PŘEDEŠLÝM.DRUHÁ PŮLE ČERVNA DVĚ DEKÁDY ČERVENCE JSOU VE ZNAMENÍ SUCHÉHO A HORKÉHO LÉTA.PRŠET ZAČALO AŽ 7.SRPNA A PRŠELO VYDATNĚ PO TŘI TÝDNY.DÉŠŤ K NÁM BYL VLÍDNÝ A NEBYL DOPROVÁZEN ŽÁDNOU NIČIVOU BOUŘKOU, VĚTREM A KROUPAMI.DOSTAVILO SE VŠAK OCHLAZENÍ A MNOHO HROZNŮ TRPĚLO POPRASKÁNÍM BOBULÍ ( PŘEDEVŠÍM U ODRŮDY MUSCAT BLANC) HORKÉ ZÁŘÍ VŠAK DENNÍ A NOČNÍ TEPLOTY NAVRÁTILO DO NADSTANDARDNÍCH TEPLOT A CUKRY A VYZRÁVÁNÍ HROZNŮ JE STÁLE MIMOŘÁDNÉ.V ŘÍJNU JSME SE SETKALI S NEZVYKLÝM JEVEM.UDEŘILO NEČEKANĚ PADLÍ.DEZINFEKCE LISTŮ NÁM SPOTŘEBOVALO VEŠKEROU ZÁSOBU FEFERONEK ALE HROZNŮ SE TATO NADÍLKA NETÝKALA.PRO NÁS TO ZNAMENÁ JEŠTĚ JEDEN NÁTĚR STARŠÍHO DŘÍVÍ A PEČLIVÉ SEBRÁNÍ A VYSBÍRÁNÍ VEŠKERÉHO SPADANÉHO LISTÍ, KTERÉ SE NEKOMPOSTUJE. LISTOPAD BYL PO TŘI TÝDNY SUCHÝM A NEZVYKLE TEPLÝM MĚSÍCEM( LÉTALY I VOSY A SRŠNĚ) A AŽ POSLEDNÍ TÝDEN SE DOSTAVILO SNĚŽENÍ A POKLES NOČNÍCH A DENNÍCH TEPLOT.
2024
POČÁTEK LEDNA NAVAZOVAL NA TEPLOTNÍ ABNORMALITY A TAK ŠLO NAMĚŘIT I VÍCE JAK 10°C. NĚKDE V PŮCE MĚSÍCE SE VŠAK RÁZ POČASÍ DRAMATICKY POZMĚNIL, NAPADL SNÍH A MRZLO I PŘES DEN. TOTO POČASÍ VYDRŽELO ASI TÝDEN A PAK NÁSLEDOVALO OTEPLENÍ S ČASTÝMI PŘEHÁŇKAMI AŽ DO KONCE LEDNA. ÚNOR A BŘEZEN BYLY MĚSÍCE S MIMOŘÁDNĚ VYSOKOU TEPLOTOU. DOKONCE ´JSME ZAZNAMENALI ODKVETLÉ JAHODY NA KONCI MĚSÍCE BŘEZNA A PRVNÍ TÝDEN V DUBNU BYLO DOSAŽENO DOKONCE LETNÍCH TEPLOT. A PAK TO PŘIŠLO. POSLEDNÍCH ČTRNÁCT DNŮ V DUBNU SE DOSTAVILY NOČNÍ MRAZY A TY VYKONALY SVÉ.23.DUBNA NÁM VŠE POMRZLO.NAŠTĚSTÍ JSME DOST VYSOKO A TAK BYLY ŠKODY NA RÉVĚ MENŠÍ. ALE OŘECH A ČÁST JAHOD JE PRO LETOŠEK, ZDÁ SE, ZTRACENA.


Aperçu de la météo de notre vignoble depuis 2016

2016

UNE TRÈS BONNE ANNÉE CHAUDE SANS FLUCTUATIONS CLIMATIQUES. LA JEUNE VIGNE A BIEN PROSPÉRÉ ET LES HOMMES GELÉS N'ONT PAS FRAPPÉ AVEC LA FORCE REDOUTÉE.

2017

-6°C A ÉTÉ MESURÉ PENDANT LA PÉRIODE ICE MEN (17 mai). UNE TRES MAUVAISE ANNÉE AUSSI POUR LES AUTRES FRUITS, PAS TROP POUR LA JEUNE VIGNE.

2018

LA PREMIÈRE ANNÉE EXCEPTIONNELLEMENT CHAUDE ET SÈCHE. CEPENDANT, LA RÉCOLTE A ÉTÉ TRÈS BELLE, AUSSI AVEC D'AUTRES FRUITS ET SURTOUT LES FRAISES.

2019

PROBABLEMENT UNE DES MEILLEURES ANNÉES. LA VIGNE FLEURIT DÉJÀ LE 15 MAI. RÉCOLTE RECORD ET HAUTE TENEUR EN SUCRE DES RAISINS. Les hommes gelés ne se sont pas présentés.

2020

L'ANNÉE A COMMENCÉ DE MANIÈRE PROMETTEUSE (AVRIL ÉTAIT ENSOLEILLÉ) MAIS IL A PLU TOUT LE MAI ET IL Y AVAIT DES TEMPÉRATURES TRÈS BASSES. LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES DE JUIN ONT ÉTÉ ÉGALEMENT HUMIDES, CELA A DONC EU UN EFFET TRÈS NÉGATIF ​​SUR LA RÉCOLTE. DE NOMBREUSES CÉPAGES PERDENT TOUTE LEUR ENSEMBLE DE RAISINS.

2021

UN HIVER LONG ET UN DÉMARRAGE TARDIF DE LA SOLUTION A SAUVÉ NOTRE VIGNOBLE DES HOMMES GELÉS. CEPENDANT, LES GELÉES PRINTANIÈRES FONT DES DÉGÂTS IMPORTANTS DANS LES ÉTATS ENVIRONS (principalement en France). LA COUPE EST SANS PROBLÈMES ET NOUS N'AVONS REÇU DE DÉCOUVERTE JUSQU'À FIN MAI. L'ÉTÉ A ÉTÉ ENSOLEILLÉ ET IL A ASSEZ PLUIE. LE VIGNOBLE PATER NOSTER N'A SUBI AUCUNE CATASTROPHE NATURELLE. CEPENDANT, LE MOIS D'AOÛT A ÉTÉ Assez MAUVAIS POUR LA MÛRITURE DES RAISINS, ET IL Y A EU DES PRÉOCCUPATIONS DE CHAMPIGNONS EN RAISON D'UNE PLUIE IMPORTANTE. CEPENDANT, SEPTEMBRE A TOUT TOURNÉ EN NOTRE FAVEUR. IL FAIT CHAUD, ENSOLEILLÉ ET CELA A DOUCÉ LE VIGNOBLE EN UN SUCRE INHABITUEL. LES MOIS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE ONT ÉTÉ DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À LA MOYENNE ET ONT ÉTÉ AUTORISÉS À TRAVAILLER À LA VIGNOBLE. IL N'A PAS BEAUCOUP PLU, MAIS CE N'ÉTAIT PAS EXTRÊMEMENT SEC NON PLUS. LES PREMIÈRES GELÉES SONT ARRIVÉES LE 22 DÉCEMBRE ET LES 3 DERNIERS JOURS.

2022

LE PRINTEMPS S'EST PARU TRÈS PROMETTEUR ET EST EN RÉELLE ARRIVÉ APRÈS L'HIVER PRESCRIPTIF. EN AVRIL, LE SOLEIL ÉTAIT DÉJÀ PROLONGÉ ET LA VIGNE S'ÉVEILLE DE SON HIBERNATION HIVERNALE COMME DES ASTRONAUTES ÉCONOMISANT L'ÉNERGIE LORS D'UN LONG VOL. LE MAI A ÉGALEMENT ÉTÉ SOUTIEN, PLUVIEUX MAIS CHAUD ET SURTOUT, SANS L'ARRIVÉE DES CRAINTES GARÇONS GELÉS SEULEMENT LES 30 ET 31 MAI, LA TEMPÉRATURE EST CHUTE À SEULEMENT 3°C, MAIS CELA N'A PAS ARRÊTÉ LA PROGRESSION. JUIN A ÉTÉ ENSOLEILLÉ ET IL Y A EU DES ARROSAGES MOYENS, MAIS HEUREUSEMENT LA PLUIE N'A PAS GÉRÉ LA FLEUR DE LA VIGNE. DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DE JUILLET À FIN AOÛT, IL Y A EU TRÈS PEU DE PLUIE, MAIS CELA N'A PAS D'IMPORTANCE. ELLE A MÛRI EN UNE RÉCOLTE BELLE ET SAINE ET PROMET UNE RÉCOLTE RECORD SANS MALADIE. NOUS L'AVONS RÉDUITE ICI PAR DES RÉCOLTES VERTES RÉPÉTÉES. LE SEPTEMBRE A ÉTÉ SURPRIS AVEC DES VENTS FROIDS ET DE LA PLUIE, MAIS HEUREUSEMENT LA CRAINTE CONCERNANT LES CHAMPIGNONS NE S'EST PAS RÉALISE. TOUT LE SEPTEMBRE, SAUF UNE PETITE EXCEPTION, IL A PLU POUR NOUS ET LE SOUFFLE FROID S'EST DEPLACÉ JUSQU'À LA PREMIÈRE SEMAINE D'OCTOBRE, PUIS EST ENFIN VENU LE CHANGEMENT DE TEMPS ATTENDU DÉSIRÉ. TOUT LE OCTOBRE A ÉTÉ CHAUD AU-DESSUS DE LA MOYENNE, SANS DANGERS NI FLUCTUATIONS, ET LES RAISINS MURENT FACILEMENT ET RÉPONDENT AUX PARAMÈTRES DE CLASSIFICATION DANS LES CLASSES DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES. LE DÉBUT NOVEMBRE ÉTAIT DE NOUVEAU ENSOLEILLÉ ET NOUS POUVONS COUPER LES RAISINS. NOUS AVONS RÉCOLTÉ DES RAISINS TROP MÛRS DU CÉPAGE MUSCAT BLANC LE 9 NOVEMBRE. LES SUCRES SONT INCROYABLES ET SUFFISANTS POUR PRODUIRE PLUS DE QUALITÉS À PARTIR DE CETTE VARIÉTÉ EXTRAORDINAIRE. LA PREMIÈRE NEIGE EST APPARUE LE 18 NOVEMBRE. LA VIGNE ÉTAIT SUFFISANTE POUR BIEN MÛRIR EN BOIS ET PARCE QU'ELLE EST CORRECTEMENT PLANTÉE, NOUS CROYONS QU'ELLE HIVERA SANS PROBLÈMES. AU MOIS DE DÉCEMBRE, LE VIGNOBLE A ÉTÉ SOUS LA NEIGE PENDANT 14 JOURS ET PENDANT UNE SEMAINE IL A GELÉ Assez FORTEMENT, LES TEMPÉRATURES SONT RETOURNÉES EN DESSOUS DE MOINS 10°C LA NUIT. CEPENDANT, LA FIN DE L'ANNÉE A ÉTÉ DE NOUVEAU CHAUDE ET LES ABEILLES SONT MÊME VOLÉES LA RÉVEILLON DU NOUVEL AN. LA TEMPÉRATURE A ATTAQUÉ UN INCROYABLE 15°C.

2023

LA PREMIÈRE DÉCENNIE DE JANVIER EST INHABITUELLEMENT CHAUDE. LES TEMPÉRATURES DU SOL MESURÉES À 40 CM GAMME DE 5°C À 8°C. IL N'Y A PAS DE GELÉES NOCTURNES ET IL Y A BEAUCOUP DE PLUIE. LA DEUXIÈME ET LE DÉBUT DE LA TROISIÈME DÉCENNIE DE JANVIER A ÉTÉ INHABITUELLEMENT CHAUD. DEPUIS LE 21 JANVIER, IL Y A UNE COUCHE DE NEIGE CONTINUE D'ENVIRON 8 CM SUR LE VIGNOBLE ET LES TEMPERATURES NOCTURNES ATTEIGNENT -5° C. CETTE FOIS, LE TEMPS A DURÉ JUSQU'À FIN JANVIER. LES GELÉS CONTINUENT AU COURS DE LA PREMIÈRE DÉCENNIE DE FÉVRIER. PUIS VIENT UNE COURTE COLLE DE TROIS JOURS AVEC DES TEMPÉRATURES DE 8°C, ET APRÈS IL Y A DE NOUVEAU DES GELÉES QUI SONT ENVIRON 1°C LE JOUR ET -6°C LA NUIT. LE SOLEIL EST PETIT ET IL pleut beaucoup et du brouillard apparaît toute la journée. LE MOIS DE MARS CONTINUE LE TEMPS DE LA DÉCENNIE PRÉCÉDENTE DE FÉVRIER. LE JOUR, LES TEMPÉRATURES ATTEIGNENT JUSQU'À + 12°C MAIS LA NUIT ELLES DESCENDENT À - 6°C. ET LA DEUXIÈME DÉCENNIE DU MOIS DE MARS S'EST PASSÉE AU PRINTEMPS TEMPS AVEC DU SOLEIL QUOTIDIEN ET DES GELÉES NOCTURNES. ET LA DEUXIÈME DÉCENNIE ÉTAIT BEAUCOUP AU-DESSUS DE LA MOYENNE DE PLUIE. LA TROISIÈME DÉCENNIE DU MOIS A ÉTÉ PLEINE DE FLUCTUATIONS DE QUELQUES JOURS DE PRINTEMPS QUOTIDIENS À BEAUCOUP DE NEIGE EN UNE SEMAINE. AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE DE MARS, IL Y A EU BEAUCOUP DE TEMPS PLUVIEUX, MAIS IL Y A AUSSI EU DES JOURNÉES SOLEILES. LE MOIS D'AVRIL A ÉTÉ TRÈS HUMIDE ET FROID. DES AVERSES DE NEIGE APPARAISSENT À TOUTES LES ALTITUDES MÊME AU MILIEU DE LA LUNE. PEUT AUSSI CONTINUER AVEC DES MATINÉES FROIDES ET UN RÉCHAUFFEMENT GRADUEL. IL N'A COMMENCÉ À SE RÉCHAUFFER PLUS SIGNIFICATIVEMENT QU'EN JUIN, ON PEUT DONC CONSULTER CETTE ANNÉE UN RETARD DE DEUX À TROIS SEMAINES PAR RAPPORT AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES. SIGNÉ AVEC UN ÉTÉ DÉBUT ET CHAUD. LA PLUIE IL A COMMENCÉ LE 7 AOÛT ET IL A PLU Abondamment PENDANT TROIS SEMAINES. LA PLUIE ÉTAIT DOUCE POUR NOUS ET N'ÉTAIT ACCOMPAGNÉE D'AUCUNE TEMPÊTE DESTRUCTRICE, VENT OU GRÊLE. CEPENDANT, IL Y A EU UN REFROIDISSEMENT ET DE NOMBREUX RAISIN A SOUFFRÉ DE CRAQUAGE DES BAIES (principalement la variété Muscat Blanc) à cause de la chaleur, cependant, c'est le cas.

Overview of the weather in our vineyard since 2016

2016

A VERY GOOD AND WARM YEAR WITHOUT FLUCTUATIONS IN THE WEATHER. THE YOUNG VINE THRIVED WELL AND THE FROZEN MEN DID NOT STRIKE WITH THE FEARED FORCE.

2017

-6°C WAS MEASURED DURING THE ICE MEN PERIOD (May 17). A VERY BAD YEAR ALSO FOR OTHER FRUITS, NOT TOO MUCH FOR THE YOUNG VINE.

2018

THE FIRST OF EXCEPTIONALLY WARM AND DRY YEARS. HOWEVER, THE HARVEST WAS VERY NICE, ALSO WITH OTHER FRUITS AND ESPECIALLY STRAWBERRIES.

2019

PROBABLY ONE OF THE BEST YEARS. THE VINE WAS ALREADY FLOWERING ON MAY 15. RECORD HARVEST AND HIGH SUGAR CONTENT OF GRAPES. THE FROZEN MEN DID NOT SHOW UP.

2020

THE YEAR STARTED PROMISINGLY (APRIL WAS SUNNY) BUT IT RAINED ALL OF MAY AND THERE WERE VERY LOW TEMPERATURES. THE FIRST TWO WEEKS OF JUNE WERE WET AS WELL, SO IT HAD A VERY NEGATIVE EFFECT ON THE HARVEST. MANY OF THE VARIETIES LOST THEIR ENTIRE SET OF GRAPES.

2021

A LONG WINTER AND A LATE START OF THE SOLUTION SAVED OUR VINEYARD FROM THE FROZEN MEN. HOWEVER, THE SPRING FROSTS DID SIGNIFICANT DAMAGE IN THE SURROUNDING STATES (MOSTLY IN FRANCE). THE CUTTING WAS WITHOUT PROBLEMS, AND WE DID NOT RECEIVE DISCOVERY UNTIL THE END OF MAY. THE SUMMER WAS SUNNY AND IT RAINED ENOUGH. THE PATER NOSTER VINEYARD HAS NOT SUFFERED ANY NATURAL DISASTER. HOWEVER, AUGUST WAS QUITE BAD TO THE RIPENING GRAPES, AND THERE WERE CONCERNS OF FUNGUS DUE TO A SIGNIFICANT RAINFALL. HOWEVER, SEPTEMBER TURNED EVERYTHING IN OUR FAVOR. IT WAS WARM, SUNNY, AND IT SWEETENED THE VINEYARD TO AN UNUSUAL SUGAR. THE MONTHS OF OCTOBER AND NOVEMBER WERE ABOVE AVERAGE TEMPERATURES AND WERE ALLOWED TO WORK IN THE VINEYARD. IT DID NOT RAIN A LOT, BUT IT WASN'T EXTREMELY DRY, EITHER. THE FIRST FROST CAME ON DECEMBER 22 AND LAST 3 DAYS.

2022

SPRING APPEARED VERY PROMISING AND ACTUALLY CAME AFTER THE PRESCRIPTIVE WINTER. IN APRIL THE SUNSHINE WAS ALREADY EXTENDED AND THE VINE AWAKENED FROM ITS WINTER HIBERNATION LIKE ASTRONAUTS SAVING ENERGY DURING A LONG FLIGHT. MAY WAS ALSO SUPPORTIVE, RAINY BUT WARM AND, ABOVE ALL, WITHOUT THE ARRIVAL OF THE FEARED FROZEN GUYS ONLY ON MAY 30 AND 31, THE TEMPERATURE DROPPED TO JUST 3°C, BUT THAT DID NOT STOP THE PROGRESS. JUNE WAS SUNNY AND THERE WAS AVERAGE WATERING, BUT FORTUNATELY THE RAIN DID NOT INTERFERE WITH THE FLOWERING OF THE VINE. FROM THE SECOND HALF OF JULY TO THE END OF AUGUST, THERE WAS VERY LITTLE RAIN, BUT IT DOESN'T MATTER. IT MATURED INTO A NICE AND HEALTHY HARVEST AND PROMISED A RECORD HARVEST WITHOUT DISEASE. HERE WE REDUCED IT BY REPEATED GREEN HARVESTING. SEPTEMBER WAS SURPRISED WITH COLD WINDS AND RAIN, BUT FORTUNATELY THE FEAR ABOUT FUNGUS DID NOT COME TRUE. THE ENTIRE OF SEPTEMBER, WITH A SMALL EXCEPTION, IT RAINED FOR US AND THE COLD BLAST MOVED UNTIL THE FIRST WEEK OF OCTOBER, AND THEN FINALLY CAME THE DESIRELY EXPECTED CHANGE IN THE WEATHER. THE ENTIRE OCTOBER WAS ABOVE-AVERAGE WARM WITHOUT DANGERS AND FLUCTUATIONS, AND THE GRAPES EASILY RIPE AND MEET THE PARAMETERS FOR CLASSIFICATION INTO THE HIGHEST QUALITY CLASSES. THE BEGINNING OF NOVEMBER WAS SUNNY AGAIN AND SO WE COULD CUT THE GRAPES. WE HARVESTED OVER-RIPE TO RAISIN GRAPES OF THE MUSCAT BLANC VARIETY ON NOVEMBER 9. THE SUGARS ARE INCREDIBLE AND SUFFICIENT TO PRODUCE MORE QUALITY GRADES FROM THIS EXTRAORDINARY VARIETY. THE FIRST SNOW APPEARED ON NOVEMBER 18. THE VINE WAS ENOUGH TO MATURE NICELY INTO WOOD AND BECAUSE IT IS PROPERLY PLANTED, WE BELIEVE THAT IT WILL WINTER WITHOUT PROBLEMS. IN THE MONTH OF DECEMBER, THE VINEYARD WAS UNDER SNOW FOR 14 DAYS AND FOR ONE WEEK IT FROZED QUITE STRONGLY, THE TEMPERATURES CAME BELOW MINUS 10°C AT NIGHT. HOWEVER, THE END OF THE YEAR WAS WARM AGAIN AND BEES EVEN FLYED ON NEW YEAR'S EVE. THE TEMPERATURE ATTACKED AN INCREDIBLE 15°C.

2023

THE FIRST DECADE OF JANUARY IS UNUSUALLY HOT. SOIL TEMPERATURES MEASURED AT 40 CM RANGE FROM 5°C TO 8°C. THERE ARE NO NIGHT FROSTS AND THERE IS A LOT OF RAIN. THE SECOND AND BEGINNING OF THE THIRD DECADE OF JANUARY WAS UNUSUALLY HOT. SINCE JANUARY 21, THERE IS A CONTINUOUS LAYER OF SNOW OF APPROXIMATELY 8 CM ON THE VINEYARD AND NIGHT TEMPERATURES REACH -5°C. THIS TIME THE WEATHER LASTED UNTIL THE END OF JANUARY. FROSTS CONTINUE IN THE FIRST DECADE OF FEBRUARY. THEN COMES A SHORT THREE-DAY GLUE WITH TEMPERATURES OF 8°C, AND AFTER IT THERE ARE AGAIN FROSTS WHICH ARE AROUND 1°C IN THE DAY AND -6°C AT NIGHT. THE SUN IS LITTLE AND IT IS RAINING A LOT AND FOGS ARE APPEARING ALL DAY. THE MONTH OF MARCH CONTINUES THE WEATHER OF THE PREVIOUS DECADE OF FEBRUARY. IN THE DAY, TEMPERATURES REACH UP TO + 12°C BUT AT NIGHT THEY FALL TO - 6°C. AND THE SECOND DECADE OF THE MONTH OF MARCH WENT IN A SPRING WEATHER WITH DAILY SUN AND NIGHT FROSTS. AND THE SECOND THE DECADE WAS QUITE ABOVE AVERAGE RAINFALL. THE THIRD DECADE OF THE MONTH WAS FULL OF FLUCTUATIONS FROM A FEW DAILY SPRING DAYS TO A LOT OF SNOW WITHIN ONE WEEK. IN THE LAST DECADE OF MARCH, THERE WAS A LOT OF RAINY WEATHER, BUT THERE WERE ALSO SUNNY DAYS. THE MONTH OF APRIL WAS VERY WET AND COLD. SNOW SHOWERS ARE APPEARING AT ALL ALTITUDES EVEN IN THE MIDDLE OF THE MOON. MAY ALSO CONTINUED WITH COLD MORNINGS AND GRADUAL WARMING. IT ONLY STARTED TO WARM UP MORE SIGNIFICANTLY IN JUNE, SO THIS YEAR CAN BE ASSUMED A DELAY OF TWO TO THREE WEEKS COMPARED TO PREVIOUS YEARS. THE SECOND HALF OF JUNE THE TWO DECADES OF JULY ARE SIGNED WITH EARLY AND HOT SUMMER. RAIN IT BEGAN ON AUGUST 7 AND IT RAINED HEAVY FOR THREE WEEKS. THE RAIN WAS GENTLE TO US AND WAS NOT ACCOMPANIED BY ANY DESTRUCTIVE STORM, WIND OR HAIL. HOWEVER, THERE WAS A COOLING OFF AND MANY GRAPES SUFFERED FROM BERRY CRACKING (MAINLY THE MUSCAT BLANC VARIETY) BECAUSE OF THE HOT HOWEVER, IT DOES

Naši zelení přátelé ošetřovaní na vinohradu ve Smrkovém Týnci

Our green friends treated at the vineyard in Smrkový Týnec      

 Nos amis verts soignés au vignoble de Smrkový Týnec

MUSCAT BLANC

14%


SOLARIS 

72%

LIPOVINA

13%

MERLOT

    2%

VINOHRAD  OBJEKTIVEM NAŠICH HOSTŮ